Vaiņodē tiekas vecāku sapulcē

Uz sākumskolas vecāku sapulci "Saskaitīsim savus cālēnus pavasarī" Lieldienu priekšvakarā aicināja Vaiņodes vidusskolas 1. – 4. klašu audzinātājas Sarmīte Roze, Laila Strēle, Iveta Kabiņecka un Baiba Auguste.

No garderobes uz 3. stāvu, kurā "dzīvo" sākumskolas klases, veda bērnu zīmētas "pēdiņas". Vecāki varēja apskatīt savu bērnu darinātos Lieldienu zaķus, pavasara "puķes", krāsotas olas, burtnīcu izstādi un interesantākās fotogrāfijas no šī mācību gada svarīgākajiem notikumiem.

Vecāku sapulce sākās ar skolotāju izspēlētām skolas anekdotēm, kuru notikumi itin bieži atgadās katrā klasē un ģimenē.

Notika skolotāju sarunas ar vecākiem  par svarīgiem jautājumiem, kas aktuāli skolēna – skolotāja – vecāku savstarpējā saskarsmē un sadarbībā.

Direktora vietniece Gunta Minka uzsvēra vecāku un skolas sadarbības vērtību skolēnu sasniegumu sekmēšanā, pateicās vecākiem par ieinteresētību bērna panākumu veidošanā, informēja par aktualitātēm izglītībā Vaiņodes vidusskolā.

Ģimenes ārste Ilona Blumberga atgādināja vecākiem, ka laimīgs bērns ir vesels bērns, tāpēc vecākiem jo svarīgi ir veicināt bērna veselības uzturēšanu. Sporta skolotāju Zigmundu Mickus satrauc bērnu stājas pasliktināšanās – arvien vairāk bērnu apmeklē koriģējošās vingrošanas nodarbības.

Šo problēmu aktulizēja arī deju skolotāja Maira Strēle, -  deju priekšnesums koncertā ir smaga darba rezultāts un šis darbs prasa kopējus darītājus – skolotāju, kura māca, bērnu, kurš dejo un grib dejot, vecāki, kuri visās jomās atbalsta skolotājas un bērna centienus. Dejošana rada ne tikai prieku par skaistumu, bet sagatavo arī ārēji skaistus un harmoniskus cilvēkus, kuru smadzenes aktīvai garīgajai darbībai sagatavo fiziskās nodarbības.

Sporta skolotāja Zina Skopiņa motivēja disciplīnas mācīšanās jēgu – mācīt bērnam, kā uzvesties, līdz viņi paši spēj kontrolēt savu rīcību. Svarīgi jau ģimenē definēt robežas – paskaidrot, ko bērns drīkst vai nedrīkst darīt un kāpēc, jo visiem, kas audzina, jābūt vienotām prasībām, tad arī bērns būs gatavs panākumiem.

Agris Minka, direktora vietnieks informātikas jautājumos, vecākiem atgādināja par bērnu drošību virtuālajā pasaulē, bibliotekāre Sandra Mickus – par prasībām mācību grāmatu saglabāšanā un bērna – bibliotēkas lasītāja – pienākumiem.

Sapulces beigās gan vecāki, gan skolotāji izteica vēlējumu savam bērnam, skolotājiem un vecākiem, pievienojoties sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas vadītājas Sarmītes Rozes izlasītajai  tēva gudrībai par dēliem un žagaru saišķi – katrs atsevišķi viegli lokāms un laužams, visi kopā  - vienots spēks.

Pievieno komentāru

Vaiņodē