Var pieteikties zvejas tiesību nomai piekrastes ūdeņos uz pāri palikušajiem zvejas rīkiem


Rucavas novada pašvaldība organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā, ziņots www.rucava.lv. Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūdeņos un ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fiziskai personai ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta pārvaldē Rucavas novada domei adresēts iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi un apjoms. Komerczvejas tiesību pieprasītāju iesniegumiem pievienojama speciālās atļaujas (licences) kopija.

Sakarā ar to, ka Rucavas novadam ir piešķirti 4000 zivju āķi, bet 20.novembrim nav izņemti 3200 zivju āķu, aicina piekrastes zvejniekus, kuri nav pieteikušies uz zivju āķiem 2018. gadam, iesniegt iesniegumus par zivju āķu piešķiršanu Rucavas novada domes kancelejā. Pāri palikušos zivju āķus izsniegs pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts viss Rucavas novadam piešķirtais zivju āķu limits.

Rucavas novadam ir piešķirti 5 zivju vadi, bet pēc zivju āķu sadalījuma atbilstoši pieņemtajiem kritērijiem, nav izņemti 3 zivju vadi. Aicina piekrastes komerczvejniekus, kuri nav pieteikušies uz zivju vadiem 2018. gadam, iesniegt iesniegumus par zivju vadu piešķiršanu Rucavas novada domes kancelejā. Pāri palikušos zivju vadus izsniegs pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts viss Rucavas novadam piešķirtais zivju vadu limits.

Iesniegumi un ar tiem saistītie dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada domes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pastā: dome@rucava.lv, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Pievieno komentāru

Rucavā