Rucavas deputāti iesnieguši apelācijas sūdzību lietā par zaudējumu piedziņu, kas radušies grants pārdošanas darījumā

Seši Liepājas rajona Rucavas pagasta tagadējie un bijušie deputāti iesnieguši apelācijas sūdzību lietā par zaudējumu piedziņu, kas radušies grants pārdošanas darījumā, aģentūru LETA informēja šo personu pārstāvis Andris Purmalis.

Apelācijas sūdzību 27.decembrī Liepājas tiesā iesniedzis Viktors Čamans, Jānis Bārdulis, Viktors Solovjovs, Dita Role, Jānis Veits un Dzidra Trumpika. Veits un Trumpika vairs nav pašreizējās pagasta padomes deputāti, bet Jānis Kairis apelācijas sūdzību nav iesniedzis veselības stāvokļa dēļ.
Jau ziņots, ka Liepājas tiesa 7.decembrī nolēma no Rucavas pagasta padomes deputātiem par labu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM) piedzīt 500 latu zaudējumus, kas radušies grants pārdošanas darījumā.
Zaudējumi tiks piedzīti no Rucavas pagasta padomes deputātiem Viktora Čamana, Jāņa Bārduļa, Jāņa Kaira, Viktora Solovjova, Ditas Roles, Jāņa Veita un Dzidras Trumpikas. Katram no viņiem būs jāsamaksā 71,43 lati. Savukārt kā tiesas izdevumi no katra deputāta piedzīti vēl 12 lati.
RAPLM Liepājas tiesā bija iesniegusi prasību par zaudējumu piedziņu no Liepājas rajona Rucavas pagasta padomes deputātiem, kuri zaudējumus radījuši, pieņemot lēmumu par grants pārdošanu komersantam un neievērojot normatīvajos aktos minēto kārtību.
Ministrijas prasība balstījās uz faktu, ka 2005.gada 19.septembrī Rucavas pagasta padomes septiņi deputāti vienbalsīgi nolēma atļaut SIA "Pajūris" izvest no Ķēdžu karjera granti, kas esot bijusi nepieciešama celtniecības iekonservēšanai. Minētie darbi veikti bez normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas.
2005.gada 28.oktobrī Liepājas Reģionālā vides pārvalde pieņēma lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru padomei kā juridiskai personai uzlikts 500 latu administratīvais sods par 50 tonnu grants pārdošanu SIA "Pajūris". Savukārt 2005.gada 31.oktobrī pārvalde pieņēma lēmumu piemērot 319,20 latu dabas resursu nodokli padomei. Minētos Reģionālās vides pārvaldes lēmumus padome nav apstrīdējusi un ar lēmumiem piemērotos sodus nomaksājusi.
Tādējādi padomes amatpersonas, pieņemot lēmumu par grants pārdošanu komersantam un neievērojot normatīvo aktu kārtību, radījusi Rucavas pašvaldībai 819,20 latu zaudējumus. Minēto summu no deputātiem tika lūgts piedzīt, taču tiesa piesprieda mazāku summu.
RAPLM 2006.gada 21.augustā Rucavas pagasta padomei nosūtīja pieprasījumu zaudējumu atlīdzināšanai, jo, balstoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu, amatpersonai, kura, pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības radījusi mantiskus zaudējumus publiskai personai, zaudējumi jāatlīdzina.
Savukārt padome atteicās atlīdzināt pašvaldībai nodarītos zaudējumus. Šis ir pirmais gadījums, kad RAPLM iesniedza tiesā prasības pieteikumu par zaudējumu piedziņu no pašvaldības padomes deputātiem.

Pievieno komentāru

Rucavas novadā