Priekules novada pašvaldība apbalvo 33 sava novada ļaudis

Priekules novadā šogad par Goda novadniekiem tika atzīti Rūta Feldmane un Harijs Ulmanis, zināmi arī konkursa "Par sakoptu Priekules novadu - 2020" laureāti, kā arī pārējie apbalvojumu saņēmēji, kurus plāno sumināt pavasarī.

"Pulcēšanās ierobežojumi ir lieguši mums doties 18. novembra tradicionālajā lāpu gājienā, vienam otru apskaut un sveikt Latvijas vissvarīgākajā svētku dienā. Bet ne divi metri, ne mutes apsēji nesalauzīs mūsu garu un stalto stāju, jo mūsu tauta ir rūdījusies pacietībā un izturēs arī šo laiku. Tāpēc pašvaldība lēma nevis atcelt valsts svētku svinēšanu, bet pārcelt šo svētku dienu. Mēs ticam, ka pavasaris nāks ar cerību, kad varēsim atkal sanākt kopā, noņemt apsējus, ieskatīties viens otram acīs un pasniegt novada augstākos apbalvojumus mūsu cilvēkiem, kā arī klausīties izcilus māksliniekus klātienē," stāsta Priekules novada Kultūras vadītājs Gundars Venens.

Priekules novada iedzīvotāji, kuri apbalvoti ar novada augstākajiem apbalvojumiem

GODA NOVADNIEKS - Rūta FELDMANE, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktores vietniece pirmsskolā – par profesionāli nozīmīgu un mērķtiecīgu ieguldījumu sabiedrības izaugsmē, sekmējot Kalētu, Priekules, Virgas, Krotes un Gramzdas pirmsskolas skolotāju, skolotāju palīgu un bērnu zinību apguvē.

GODA NOVADNIEKS - Harijs ULMANIS, apkures iekārtu operators - par atsaucību un personisko ieinteresētību, popularizējot Priekules novada kultūrvēsturisko un ainavisko mantojumu fotoattēlos Priekules, kā arī iemūžinot novada kultūras, sporta un tūrisma notikumus.

GADA CILVĒKS BUNKAS pagastā - Nikolajs AFANASJEVS, Bunkas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis – Par nozīmīga ūdenssaimniecības projekta realizāciju 2020. gadā, kas Bunkas iedzīvotājus nodrošinās ar visām kvalitātes prasībām atbilstošu ūdens apgādi.

GADA CILVĒKS GRAMZDAS pagastā - Rihards ĶEMPIS, picu piegādes servisa “Lauku Pica” dibinātājs un šefpavārs – Par atzīstamu iniciatīvu pandēmijas laikā atklājot mājražošanas uzņēmumu ar jaunu zīmolu “Lauku Pica”, kas ieinteresējis tuvas un tālākas apkārtnes patērētājus ar garšīgu produkciju, tādējādi popularizējot arī Gramzdas pagastu.

 GODA CILVĒKS KALĒTU pagastā - Agrita DRIVIŅA, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja – Par nesavtīgām rūpēm iedzīvotāju veselības uzturēšanā, idejas par Kalētu sociālā atbalsta centra un feldšeru punkta realizāciju un personisko devumu pagasta estētiskās vides veidošanā.

GODA CILVĒKS KALĒTU pagastā - Inese KUDUMA, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore – Par mūža ieguldījumu Kalētu izglītības sistēmas pilnveidošanā un vadīšanā, nodrošinot pagasta un tuvākās apkārtnes bērniem un jauniešiem daudzveidīgu - kompetencēs balstītu izglītību.

GADA CILVĒKS PRIEKULES pilsētā - Ainars CĪRULIS, Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks - Par kultūrvēsturiskā mantojuma - Priekules vidusskolas fasādes un kāpņu restaurēšanas nepieciešamības iniciatīvu, par degsmi un ieinteresētību realizējot atjaunošanas darbus Priekules muižas parkā.

GADA CILVĒKS PRIEKULES pilsētā - Imants KRŪMIŅŠ, seniors – Par entuziasmu un personisko iniciatīvu kopjot un labiekārtojot Priekules Priedienu, kas ļauj ikvienam baudīt ainavisko mežu un sportot, par MTB trases izveidošanu riteņbraucējiem, skrējējiem un nūjotājiem, par interesantu apskates vietu izveidošanu.

GADA CILVĒKS VIRGAS pagastā - Anitra ŠNEIDERE, Mežupes pamatskolas direktore – Par 45 pedagoģiskās misijas darba gadiem Purmsātu internātskolā, nodrošinot izaugsmi bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī veicinot kolektīva saliedēšanu skolas inovatīvam darbam. Par kultūrvēsturisko vērtību apzināšanos un ieinteresētību, organizējot Purmsātu muižas ēkas fasādes atjaunošanas darbus.

GODA CILVĒKS VIRGAS pagastā - Alfija STAUGA, seniore – Par dievišķā pedagoga talanta un sava mūža ziedošanu Purmsātu skolai 60 gadu garumā, par aktīvu sabiedrisko darbību un spēju ieinteresēt bērnus, jauniešus un savus līdzgaitniekus darboties sportā un mākslinieciskajā pašdarbībā.

CILDINĀJUMA RAKSTS - SIA “RADADARA'' radošā dizainere Anete ŠALMA, par veiksmīgu sadarbību ar Virgas pagasta kultūras iestādēm 2020. gadā, izgatavojot Purmsātu senlietu krātuvei oriģinālu vēsturisko pagasta karti, Virgas tradīciju nama zālei - dizaina apgaismojuma sistēmu, un Mežupes pamatskolai uzdāvināto Latvijas lielformāta heraldikas karti.

GODA RAKSTS:  Sašam SIŅICKIM, par rosību, atsaucību un čaklajām rokām, par augstu pienākuma apziņu, pildot Krotes pamatskolas saimnieka pienākumus vairāk nekā 20 gadu garumā.  Skaidrītei PELCEI, par darbīgumu, atsaucību un čaklajām rokām, strādājot Krotes pamatskolas virtuvē vairāk nekā 20 gadu garumā.  Sandrai KURŠINSKAI, par apzinīgu brīvprātīgo darbu, uzturot Kronvalda Ata dzimto māju “Lejasmiķi” piemiņas vietu.  Madarai FREIBERGAI, par nesavtīgu iniciatīvu, izdaiļojot Gramzdas pagasta laukumu “Vārti uz Latviju” ar ziedošām rotām no personīgās siltumnīcas.  Ritai PALAPAI, par nesavtīgu iniciatīvu, izdaiļojot Gramzdas pagasta laukumu “Vārti uz Latviju” ar ziedošām rotām no personīgās siltumnīcas.  Zandai PALAPAI, par nesavtīgu iniciatīvu, izdaiļojot Gramzdas pagasta laukumu “Vārti uz Latviju” ar ziedošām rotām no personīgās siltumnīcas.  Antanam MOTUŽIM, par brīvprātīgu darbu, daudzdzīvokļu nama Miera ielā 2a teritorijas uzkopšanā, rūpējoties par gaumīgiem stādījumiem, puķu dobēm un koptu dzīvžogu, tādējādi palīdzot veidot Gramzdas centra koptēlu.  Aivaram KLASIŅAM, par brīvprātīgo darbu, daudzdzīvokļu nama Skolas ielā 6 teritorijas uzkopšanā no agra pavasara līdz vēlam rudenim, tādējādi palīdzot veidot Gramzdas centra koptēlu.  Guntai GRUNTIŅAI, kultūras darba organizatorei – Par Gramzdas amatierteātra izveidošanu un izrāžu režisēšanu, kas no vienreizēja Jāņu svētku projekta realizējies pastāvīgā teātra trupā, radot jaunu tradīciju pagasta kultūras dzīvē – saturīgai Līgo svētku svinēšanai.  Ivaram SKĀBARDIM, Virgas pagasta apdares darbu strādniekam – par godprātīgu attieksmi, paralēli uzticētajiem pienākumiem paveicot daudzkārt vairāk, kā to uzliek ikdienas pienākumi  Elitai JAUNZEMEI, Kalētu bibliotēkas vadītājai – Par divu projektu realizāciju Kalētu Priedienā, piesaistot finansējumu 20 000 EUR apmērā parka pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Par idejām un enerģisku darbošanos pagasta apkārtnes sakopšanas darbos ar jauniem stādījumiem un to kopšanā.  Artai TROIKAI, Kalētu tūrisma speciālistei, gidei un interešu izglītības skolotājai – Par divu projektu realizāciju Kalētu Priedienā, piesaistot finansējumu 20 000 EUR apmērā parka pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Par līdzdarbošanos kultūras pasākumu popularizēšanā reklāmas jomā un apkārtnes labiekārtošanā ar jauniem stādījumiem un to kopšanā.
ATZINĪBAS RAKSTS:  Gatim JAUNZEMIM, par spēju ģenerēt jaunas idejas paralēli tiešajiem darba pienākumiem, pilnveidojot Mežupes pamatskolas saimnieciski - tehniskā darba ikdienas ritmu. Par pozitīvo attieksmi, palīdzot risināt arī Purmsātu ciema saimnieciskos jautājumus.  Sarmītei DRIVIŅAI, par mīlestību un profesionālo ieinteresētību ikdienas darbā, 35 gadu garumā pilnveidojot un uzlabojot Mežupes pamatskolas lietvedības sistēmu, tādējādi atvieglojot administrācijas ikdienas darbu.  Guntim CILDERMANIM, par racionālām idejām, paralēli kurinātāja darbam paveicot arī nepieciešamos tehniskos darbus.  Ingai RAŠKOVAI, literātei - grāmatas “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža” autorei, par aizrautību un ieinteresētību piedalīties vērienīgā izdevumu tapšanā.  Ievai ŠTEINBERGAI, Purmsātu tūrisma speciālistei par ieinteresētību pētnieciskajā darbā un manuskripta sagatavošanā, nododot izdevniecībai grāmatu “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža”.

PATEICĪBA:  Vijai UNTULEI, seniorei, audējai un “dārzkopības enciklopēdijai”, par pozitīvo attieksmi vietējā sabiedrībā, daloties ar stādmateriāliem no sava dārza un iestājoties par skaistu un sakoptu Virgas pagastu!  Daigai EGLEI, Virgas pagasta pārvaldes vadītājai, par realizētajiem projektiem Prūšu ūdenskrātuvē un 13 zīmju uzstādīšanā tūrisma aktivitāšu veicināšanai, kas gadu no gada padara Virgas pagasta objektus pievilcīgus interešu tūristiem un makšķerniekiem.  Anitai GRUNTEI, Priekules novada bāriņtiesas loceklei Gramzdas pagastā par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un godprātīgu amata pienākumu pildīšanu.

Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu - 2020” LAUREĀTI:
 Individuālā māja pilsētā - Galvenā iela 34, PRIEKULĒ – Viktorija ANŠKĒVICA; Galvenā iela 44, PRIEKULĒ – GRANTIŅU ģimene.
 Individuālā māja ciematā - Bērzu iela 13, PRIEKULES pagastā – PINKOVSKU ģimene; ‘’Jauncīruļi”, VIRGAS pagastā – CĪRUĻU ģimene.
 Zemnieku saimniecība - “Remesi”, BUNKAS pagastā – ASTRAUSKU ģimene.
 Piemājas saimniecība - “Kumpji”, VIRGAS pagastā – Sarmīte EIDINTA.
 Apkalpojošā nozarē - “Lībieši”, VIRGAS pagastā – Inguna DŪČE.

Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu - 2020” PATEICĪBAS:
 Individuālā māja ciematā - Lielā iela 5, Bunkas pagastā – Inta un Aldis BRENČI; Uzvaras iela 3, Gramzdas pagastā – Aivars un Genuta UPENIEKI.
 Zemnieku saimniecība - “Sērdieņi”, Gramzdas pagastā – Inga BĀRTNIECE un Valdis BĀRTNIEKS.
 Piemājas saimniecība - Liepājas iela 6, Priekulē – Vilma ANZIĶE.

Pievieno komentāru

Priekulē