Jaunajā mācību gadā Priekules novada Virgas pamatskolu reorganizēs par Virgas pirmsskolas izglītības iestādi

No šā gada 1. septembra nepietiekama skolēnu skaita dēļ Virgas pamatskolu reorganizēs par Virgas pirmsskolas izglītības iestādi, liecina Priekules novada domes lēmums.

Virgas pamatskola īsteno pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, vēsta LETA.

Šā gada 31.janvārī iestādē bija 37 audzēkņi pirmsskolas grupās un 37 skolēni no 1.-9.klasei.

Pašvaldība šā gada 21.janvārī organizēja Virgas pamatskolas vecāku sapulci, kurā viņi tika informēti par to, ka skolu straujā skolēnu skaita samazinājuma dēļ šajā gadā varētu sagaidīt pārmaiņas. Vecāki bija saprotoši par 7.-9.klases, kurā nākamajā mācību gadā trīs klasēs kopā būtu tikai desmit skolēni, slēgšanu.

Savukārt 8.klases skolēnu vecāki bija bažīgi par pamatskolas pēdējo mācību gadu citā skolā. Vecāki apliecināja, ka ir apmierināti ar izglītības iestādes sniegto izglītību un tikai viens vecāks atzina, ka nākamajā mācību gadā viņa bērns Virgas pamatskolā vairs nemācīsies, norādīts domes sēdes protokolā.

Pašvaldība prognozē, ka 2020./2021.mācību gadā pamatskolā mācīsies tikai 23 skolēni. Analizējot Virgas pamatskolas turpmākās pastāvēšanas iespējas, pašvaldība secināja, ka viennozīmīgi nav iespējams nodrošināt mācības 7.-9.klasē gan speciālistu trūkuma dēļ, gan nepietiekamā finansējuma apjoma dēļ. Aprēķinot mērķdotāciju nākamā gada 1.-9.klasei, tā būtu tikai par 293 eiro lielāka, nekā sākumskolai ar 1.-6.klasi.

Analizējot speciālistu pieejamību, turpmāk tiek analizēts prognozējamās mērķdotācijas apjoms uz izglītojamo skaitu 1.-6.klasēs, kā arī sastādīts mācību plāns 1.-6.klasei. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem patstāvīgi funkcionējošā sākumskolā mērķdotācijas aprēķināšanai pielieto koeficientu 1,25. Sākumskolai aprēķinātās mērķdotācijas apjoms būtu pietiekams 2,6 pedagogu likmju algošanai, direktoram - 0,29 likmes, logopēdam - 0,15 likmes, kā arī aprēķināts 324 eiro motivācijas fonds, ko var izmantot piemaksām par iegūtajām kvalitātes pakāpēm, darba samaksai par gatavošanos, rakstu darbu labošanu, klases audzināšanu.

Priekules novada Izglītības vadītāja Agrita Purviņa skaidroja, ka lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, lielākā daļa mācību priekšmetu būtu jāmāca katrai klasei atsevišķi. Ņemot vērā, ka 4.klasē būtu tikai viens skolēns, viņš būtu iekļaujams apvienotā klasē visos mācību priekšmetos, savukārt sociālās zinības, ētiku, mūziku un vizuālo mākslu varētu mācīt visās apvienotās klasēs, apvienojot divas klases, sportā - trīs klases.

Lai īstenotu šādu mācību plānu būtu nepieciešamas 110 pedagogu darba kontaktstundas, kas atbilst 3,7 likmēm. Tātad pietrūkst pedagoga 1,1 likme - 793 eiro. Jau šogad dome lēma, ka jāatbalsta iestādes administrācija, piešķirot 200 eiro mēnesī direktora vietnieka algošanai. Samazinoties izglītojamo skaitam, samazinās arī administrācijas algošanai aprēķinātā mērķdotācija, bet līdz ar skolēnu skaita samazināšanos administrācijas darba apjoms samazinās maz, tāpēc arī šis finansējums būtu saglabājams un 12 mēnešiem kopā papildus pedagogu algošanai kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām būtu nepieciešami 14 784 eiro.

Purviņa izsaka pieņēmumu, ka iespējams līdz 1.septembrim daļa vecāku varētu būt pārdomājuši un skolēnu skaits samazinātos vēl vairāk. Ja pašvaldība vēlētos nodrošināt mācību procesu arī ar mazāku izglītojamo skaitu, tad katrs nākamais aizgājušais skolēns samazinātu mērķdotācijas apjomu vēl par 101 eiro mēnesī jeb 1212 eiro gadā, kas atbilst 0,11 likmēm.

Purviņa vērš uzmanību uz to, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2019.gada 14.maijā informatīvajā ziņojumā "Par skolu tīkla sakārtošanu", ierosina Latviju nosacīti iedalīt četrās daļās un atbilstoši šim iedalījumam noteikt minimālo skolēnu skaitu skolā. Ja šādu iedalījumu iekļauj valdības noteikumos, tad izglītojamo skaits Virgas pamatskolā nesasniedz minimāli atļauto skaitu pat ar pieļaujamo 10% samazinājumu.

Priekules novada domes deputāti nolēma reorganizēt Virgas pamatskolu par Virgas pirmsskolas izglītības iestāde ar 2020.gada 1.septembri.

Pašvaldība noteica, ka Virgas pirmsskolas izglītības iestāde ir Virgas pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, tajā skaitā darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, tajā skaitā pirmsskolas izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmā uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

Izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Priekules novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.

Pievieno komentāru

Priekulē