Piedāvā risinājumus Liepājas izglītības iestāžu attīstībai; lēmums par skolu skaitu samazināšanu šobrīd nav pieņemts

SIA "Dynamic University" pēc Liepājas pašvaldības pasūtījuma noslēgusi darbu pie pētījuma par situāciju izglītības jomā Liepājā, izglītības nozares attīstības koncepcijas un rīcības plāna 2015.-2020. gadam, kas piedāvā iespējamos risinājumus pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstībai. Ar pētījuma rezultātiem 4. jūnijā tika iepazīstināti Domes deputāti Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, kuri to pieņēma zināšanai, informē Izglītības pārvaldē.

Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas izglītības attīstības koncepcijas apstiprināšanu un iespējamo vidusskolu skaita samazināšanu ar 2016.gada 1.septembri šobrīd nav pieņemts. Turpmākā Liepājas izglītības attīstības koncepcijas ieviešanas gaita būs atkarīga no valdības pieņemtajiem lēmumiem. Koncepciju plānots virzīt izskatīšanai Domes sēdē tikai pēc tam, kad būs skaidri zināmi normatīvie akti, noteikti priekš atlases kritēriji izglītības iestādēm ES fondu apguvei un jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas termiņi.

Šogad visas Liepājas vidusskolas turpina 10.klašu komplektēšanu.

Kā zināms, SIA “Dynamic University” speciālisti kopā ar Liepājas domes un izglītības jomas speciālistiem veikuši plašu un vispusīgu analīzi par demogrāfisko situāciju pilsētā, izglītības iestāžu noslogojumu, materiāli tehnisko bāzi, situāciju saistībā ar pedagogu paaudžu maiņu un noslogojumu, izglītības nozares saistību ar kopējo situāciju pilsētā. Katra skola tika izvērtēta pēc vienotas, objektīvas „mērauklas” ar 14 kritērijiem par izglītības efektivitāti, kvalitāti, pieejamību.

Ņemot vērā visus šos apstākļus, izvēlēts katrai izglītības iestādei atbilstošākais attīstības modelis. Pētījuma rezultāti ir pamats Liepājas vispārējās izglītības sistēmas pilnveidei, jo tiek piedāvāti konkrēti attīstības risinājumi pilnīgi visām Liepājas skolām, kas ietver konkrētus „mājas darbus” katras izglītības iestādes mērķtiecīgai attīstībai – infrastruktūras uzlabošanai, bērnu izglītības kvalitātes paaugstināšanai, pedagogu motivācijas paaugstināšanai utt.

Lai iepazīstinātu vecākus, skolēnus, pedagogus un citus interesentus ar pētījuma rezultātiem no 26. maija ikvienam bija iespēja ar to iepazīties pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, izsakot arī savu viedokli. Pētījuma rezultāti kopā ar aptaujas anketu tika izsūtīti arī visiem Liepājas skolēnu vecākiem e-pastā ar izglītības portāla „E-klase” starpniecību, tie publicēti visu vidusskolu mājas lapās. Aptaujā tika vaicāts liepājnieku viedoklis par vispārējās vidējās izglītības jomu Liepājā, nepieciešamajām pārmaiņām un kritērijiem, kurus skolas kvalitātes izvērtējumā respondenti novērtē visaugstāk.

Pavisam aptaujā piedalījās 620 respondenti - skolēni, vecāki un skolu darbinieki, no kuriem lielākā daļa jeb 96,8% aptaujāto atbalsta, ka nepieciešama izglītības kvalitātes paaugstināšana Liepājā.

Pievieno komentāru

Liepājā