Par Liepājas pilsētas arhitektu apstiprina Uģi Kauguru

Ceturtdien, 23. aprīlī, deputāti apstiprināja jaunu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” nolikumu un pilsētas arhitekta amatā apstiprināja Uģi Kauguru.

Nolikumā noteiktas Būvvaldes funkcijas, uzdevumi, kompetence un struktūra, kā arī Būvvaldes vadītāja un Pilsētas arhitekta funkcijas un uzdevumi, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Būvvalde ir patstāvīga, pašvaldības domes pakļautībā esoša pastarpinātās pārvaldes iestāde un tās darbības mērķis ir kvalitatīvas pilsētvides veidošana un būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšana, realizācija un kontrole Liepājas pilsētā atbilstoši teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.

Ar jaunā nolikuma apstiprināšanu spēku zaudējis 2018. gada 15. martā apstiprinātais būvvaldes nolikums.

Izmaiņas būvvaldes nolikumā ir saistītas ar jaunā pilsētas arhitekta apstiprināšanu. U. Kaugurs amatā stāsies š.g. 1.jūnijā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo nolikumu, mainīts ne tikai galvenā arhitekta nosaukums, bet noteiktas/precizētas arī pilsētas arhitekta atbildības jomas un viņa lēmumu apstrīdēšanas kārtība.

Amata nosaukums - pilsētas arhitekts - atbilst Būvniecības likuma 7.pantam, kurā teikts: “republikas pilsētās nodarbina pilsētas arhitektu, kurš pārrauga arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu”.

Pilsētas arhitekts turpmāk atbildēs par pašvaldībai noteiktajām teritorijas plānošanas un pilsētvides pārraudzības funkcijām. Iepriekšējā nolikumā galvenā arhitekta funkcijas atsevišķi nebija atrunātas.

Pēc jaunā nolikuma pilsētas arhitekta lēmumus varēs apstrīdēt domē - Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Iepriekšējā nolikumā galvenā arhitekta lēmumus varēja vispirms apstrīdēt Būvvaldes vadītājam.

Apstiprinot pilsētas arhitektu, ir aizpildīta svarīga vakance, kas atbrīvojās pagājušā gada jūnijā pēc galvenā arhitekta Induļa Kalna atlūguma.

U. Kaugurs ar Liepājas pilsētvides attīstību ir saistīts kopš 1989. gada, kad sāka strādāt Liepājas Arhitektūras un Pilsētbūvniecības pārvaldē par Galvenā arhitekta ražošanas grupas vadītāju.

No 1997. līdz 2004. gadam U. Kaugurs bija Liepājas pilsētas galvenais arhitekts un Būvvaldes vadītājs. Pirms un pēc tam viņš strādājis privātos arhitektu birojos, lasīja lekcijas Latvijas universitātes un RTU studentiem.

Iepriekšējā darbavieta, no 2015. gada līdz šim brīdim, ir Grobiņas novada būvvalde - arhitekts un pašvaldības iestādes vadītājs.

Kopš studijām un arhitekta maģistra grāda iegūšanas Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras fakultātē (1981.-1986.g.), U. Kaugurs profesionālās zināšanas un pieredzi regulāri papildinājis Skandināvijas valstīs, Igaunijā, iesaistījies dažādos starptautiskajos projektos, kā arī izstrādājis nozīmīgus projektus pilsētplānošanas jomā.

Uzziņai
U. Kaugurs ir izstrādājis:
    Ezermalas teritorijas plānojuma grozījumus Liepājā (sadarbībā ar AKA biroju, 2005. - 2008. gads),
    Liepājas Siena tirgus un piegulošās teritorijas detālplānojumu (2007. gads),
    veicis priekšizpēti Liepājas vēsturiskā centra daļas teritorijas plānojuma grozījumiem (2006. - 2007.gads),
    Teritorijas plānojuma grozījumus – Liepājas centra zonas apbūves noteikumu sadaļu (sadarbībā ar SIA Grupa 93, 2010. gads).

Pievieno komentāru

Liepājā