Nevalstiskās organizācijas aicinātas piedalīties projektu konkursā

Liepājas dome izsludinājusi nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu, kurā aicinātas piedalīties visas Liepājas NVO. Konkursa pieejamais līdzfinansējums šajā gadā ir EUR 28 000, informē Liepājas dome.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt projekti, kuri:


paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā un atbilst konkursa mērķiem;
piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgos sabiedriski nozīmīgos projektos;
īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas;
īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus;
veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Liepājas pilsētā;
nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai iedzīvotāju grupai;
iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu vidi, pakalpojumus un informāciju atbilstoši universālā dizaina principiem;
veicina integrācijas procesus Liepājas pilsētā;
ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).

Plānotajām projekta aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 100 EUR un lielāks par 2500 EUR, nepārsniedzot 70% no projekta kopējām izmaksām.

Projektus nepieciešams iesniegt līdz š.g. 27. februārim plkst. 16.00 Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī tos nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi nvo@dome.liepaja.lv.

Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt Liepājas pašvaldības portālā www.liepaja.lv, sadaļā „Sabiedrība” – „NVO Liepājā”.


2014. gadā īstenoti 25 projekti par kopējo summu 106 077,15 (26 % domes finansējums, 74% NVO piesaistītais līdzfinansējums). Iepriekšējā gadā projekti īstenoti dažādās jomās – sociālā iekļaušana, sociālo prasmju apgūšana, veselīgs un aktīvs dzīvesveids, veselības veicināšana, sports un brīvais laiks, neformālā izglītība, kultūra un māksla, starp kultūru dialogs, uzņēmējdarbības pamati un noziedzības profilakse.

Kopā projektos 2014. gadā tika iesaistīti 4874 cilvēki, sasniedzot dažādas mērķauditorijas – bērnus, jauniešus, pieaugušos, invalīdus, ģimenes, bezdarbniekus un seniorus.

Pašvaldība projektu konkursu organizē no 2003. gada. Šogad tas notiks jau 13. reizi. 

Pievieno komentāru

Liepājā