Meklēs risinājumus, lai novērstu Liepājas ezera aizaugšanu

Līdz šā gada rudenim plānota ūdens apmaiņas režīma izpēte Bārtas, Otaņķes un Ālandes upēs dabas lieguma “Liepājas ezers”
teritorijā un tehniskā projekta izstrāde upju attīrīšanas procesiem, informē Dabas aizsardzības pārvalde.

Specifiska ūdens režīma apstākļos Liepājas ezera rietumu daļā izveidojušās piejūras pļavas, savukārt pretējā ezerā malā – palieņu pļavas, kuras applūst. Pēdējos gados strauji turpinās ezera aizaugšana, samazinās ezera dziļums, šiem procesiem turpinoties, tiks pazaudētas daudzu reto un aizsargājamo augu, dzīvnieku, to skaitā zivju sugu dzīvotnes. Eitrofikācijas rezultātā ne tikai pasliktinās ūdens kvalitāte, bet ezers zaudē tādas ekoloģiskās funkcijas kā pašattīrīšanās, norāda speciālisti.

Dabas aizsardzības pārvalde ir uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta īstenošanu, lai sagatavotu būvprojektu ūdens apmaiņas režīma uzlabošanai starp Liepājas ezeru un Bārtas, Otaņķes un Ālandes upēm.

Pašlaik izsludināta iepirkuma procedūra par tehnisko risinājumu izstrādi biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumā.


Pievieno komentāru

Liepājā