Liepājas SEZ pārvaldei izdevumi mazāki nekā ieņēmumi

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valde apstiprinājusi 2017. gada LSEZ pārvaldes budžetu, nosakot pamatdarbības ieņēmumus 11 196 714 eiro, bet pamatdarbības izdevumus 9 781 900 eiro, ziņo Liepājas dome.

LSEZ pārvaldes budžets 2017. gadam ir vērsts uz attīstību, ko paredz investīciju projekti, kas tiks finansēti gan ar starptautisko finanšu instrumentu atbalstu, gan ieguldot pašu līdzekļus, uzsver Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, atgādinot, ka 2016. gads ir bijis vienīgais gads pārskatāmā periodā, kad LSEZ pārvalde nav veikusi būtiskus ieguldījumus.

Liepājas SEZ pārvaldes 2017. gada budžeta projekts izstrādāts saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Likumu par ostām un Liepājas SEZ pārvaldes nolikumu. Jau otro gadu LSEZ pārvalde veido strukturētu budžetu nodalot pamatbudžetu un investīciju budžetu, skaidro Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Finanšu direktors Reinis Strolis. Kopējie LSEZ pārvaldes 2017. gada ieņēmumi, neieskaitot PVN, tiek prognozēti 14 733 tūkstošu eiro apmērā, tai skaitā 11 197 tūkstošu eiro pamatdarbības ieņēmumi, 1 297 tūkstošu eiro finanšu darbības ieņēmumi un 2 239 eiro ieņēmumi no starptautisko investīciju projektu naudas plūsmas.

2017. gada LSEZ pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu prognoze balstīta uz ostas stividorkompāniju iesniegtajām kravu apgrozījumu prognozēm 2017. gadam, kas piesardzības nolūkos ir nedaudz koriģētas uz leju. Liepājas ostā nākamgad plānots kravu apgrozījums ar nelielu pieaugumu +3,9%, bet pamatdarbības ieņēmumu pieaugums tiek prognozēts 6,8% apmērā. Budžeta ieņēmuma sadaļu 2017. gadā LSEZ ietekmēs arī ar Ostu likuma grozījumiem atceltās ostu maksas valstij un jaunie Liepājas ostas tarifi, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, uzsver, ka Liepājas ostas veiktie ieguldījumi, sadarbība ar uzņēmējiem, dod rezultātu, ko apstiprina arī statistikas dati, un kravu plūsma Liepājas ostā ir stabila. Vēl būtisks ieguvums ir vietējās kravas – sezonas laikā tie Latvijas un tuvāko kaimiņvalstu graudaugi, kā arī pilsētas ražošanas uzņēmumu produkcijas eksports t.sk. AS ''UPB'' dzelzsbetona konstrukcijas un ''Liepājas biznesa centra'' uzņēmuma produkcija. Tas arī ir viens no priekšnoteikumiem, kas ļauj nākamajā gadā plānot kravu apgrozījuma pieaugumu Liepājas ostā. SEZ pārvaldes pamatdarbības izdevumi 2017. gadā ir plānoti līdzīgi kā 2016. gadā budžetā pēc grozījumiem, nodrošinot LSEZ pārvaldes pamatdarbību.
 
LSEZ pārvaldes pamatdarbības budžets 2017. gadam plānots ar būtisku  naudas līdzekļu pārpalikumu, ko plānots novirzīt investīciju projektiem t.sk. jauna loču kuģu iegādei, kā arī dzelzceļa un citas infrastruktūras rekonstrukcijai un uzlabošanai.
 
Kā finanšu avoti investīciju projektiem tiks izmantoti pašu līdzekļi, kā arī tiks izmantots ilgtermiņa aizdevums. Loču kuģa iegādei izmantos kredītresursus 855 tūkst. eiro apmērā ar atmaksas termiņu pieci gadi un pašu finansējumu 43 tūkst. eiro. Ieguldījums pamatots ar ekonomisko aprēķinu. Jauna loču kuģa iegāde nodrošinās būtiski zemākas ekspluatācijas izmaksas – degvielas ekonomija, minimālas apkopes un remonta izmaksas, efektīvāka darbība u.c.

Otrs būtisks investīciju projekts dzelzceļa pārmiju rekonstrukcija, plānotās investīcijas 300 tūkst. eiro. Investīcijas nepieciešamas, lai nodrošinātu mūsdienu drošības standartiem atbilstošu satiksmi galvenajā Liepājas ostas dzelzceļa pievadā no dzelzceļa stacijas.

2017. gada budžetā atsevišķi nodalīta ar investīciju projektiem saistītā naudas plūsma t.sk. ar starptautisko līdzfinansējumu. Apstiprināts ir LAD projekts, kurš jau ir uzsākts un tiks īstenots līdz 2017. gada novembrim. LAD finansējums 645 000 eiro tiks saņemts pēc projekta pabeigšanas. Projekts paredzēts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma ''Zvejas ostas un izkraušanas vietas'' ietvaros. Projekta ieviešanu 2016. gada 20. oktobrī ir atbalstījis Lauku atbalsta dienests un tā ietvaros veiks Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras atjaunošanas un pilnveidošanas darbus Vecās ostmalas posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai – brauktuves segumu pārbūve, esošo inženiertīklu pārbūve un jaunu inženiertīklu izbūve. Projekta realizācija jāpabeidz līdz 2017. gada 6. novembrim. 2016. gada novembrī ir uzsākta būvprojekta izstrāde. Būvdarbus plānots uzsākt 2017. gada aprīlī.

Pārējie investīciju projekti ar ārējo finansējumu ir plānošanas stadijā.

ES Kohēzijas fonda projekta ''Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija'' ieviešana – 1 509 tūkst. eiro. 2016. gada 24. maijā tika pieņemti MK noteikumi Nr. 319 ''Darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ''Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti'' īstenošanas noteikumi'', kas paredz piešķirt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu drošības līmeņa uzlabošanai Latvijas lielajās ostās. Projekta realizācija paredz kompleksu ostas hidrotehnisko aizsarg būvju atjaunošanu un ūdens infrastruktūras uzlabošanu. Plānots, ka projekta realizācija tiks uzsākta 2017. gada 2. pusgadā. Projekts ir plānošanas stadijā, naudas plūsmas prognoze ir aptuvens novērtējums. Projekta līdzfinansēšanai ir paredzēts piesaistīt kredītiestādes vai valsts aizdevumu.

Jahtu ostas modernizācija – 50 tūkst. eiro. 2017. gadā INTERREG programmas ''Labāks jahtu ostu tīkls'' ietvaros  uzsāks investīciju projektu ar mērķi modernizēt Liepājas jahtu ostu. Kopējās projekta izmaksas plānotas 250 tūkst. eiro apmērā, tajā skaitā 200 tūkst. eiro (80%) starptautiskais līdzfinansējums. Īstenošanas termiņš – līdz 2018. gada nogale. Projekta ietvaros paredzēta jahtu centra ēkas būvniecība, kurā tiks izvietots birojs, apmeklētāju dušas, tualetes un veļas mazgātava, esošās piestātnes Nr. 77 rekonstrukcija un aprīkošana un jaunu peldošo piestātņu (pontonu) iegāde un uzstādīšana.

Pievieno komentāru

Liepājā