Liepājas izglītības attīstības koncepcijas un darbības plāna gala versija taps līdz aprīļa beigām

Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncepcijas un darbības plāna 2015.-2020.gadam gala versiju plānots pabeigt līdz 30.aprīlim, lai pēc tam to iesniegtu apstiprināšanai Liepājas domē un iekļautu vienotajā Liepājas pilsētas attīstības plānā turpmākajiem pieciem gadiem, Liepājas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Koncepciju, kas jau saņēmusi iebildumus no Liepājas 15.vidusskolas saistībā ar tās iespējamo reorganizāciju, kopš pagājušā gada rudens pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādā SIA "Dynamic University". Kā norādīja Jākobsone, tas tiek darīts, lai meklētu labākos risinājumus izglītības iestāžu tīkla pielāgošanai mūsdienu prasībām un demogrāfiskajām tendencēm un sekmētu efektīvāku un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu attīstību, uzlabotu izglītības infrastruktūru un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu.

Liepājas Izglītības pārvalde norāda, ka pērn Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ziņojumā par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā secināts, ka vispārējā vidējā izglītībā, ievērojot prognozējamo vidusskolēnu skaita samazināšanos, ir lietderīga vidusskolu tīkla sakārtošana.

Atbilstoši šim IZM uzstādījumam, izvērtējot situāciju Liepājā, ir izstrādāti un piedāvāti vairāki Liepājas skolu tīkla attīstības risinājumi, modelējot nākotnes situāciju, kas balstās daudzpusīgā pētījumā par demogrāfisko situāciju, izglītības kvalitāti un pieejamību pilsētā.

Pagājušajā nedēļā izglītības pārvaldē speciālistiem un Liepājas skolu direktoriem prezentēts veiktais pētījums par situāciju izglītības jomā Liepājā un iespējamiem attīstības modeļiem. Par piedāvātajiem risinājumiem līdz šā gada 11.martam Liepājas Izglītības pārvaldē tiek gaidīti komentāri no skolu direktoriem un darba grupas. Savukārt projekts rīcības plānam būs gatavs līdz 4.martam, kad to plānots nodot izvērtēšanai Liepājas pilsētas domes deputātiem un sabiedrībai.

"Izglītības joma šobrīd Liepājā ir zināmu pārmaiņu priekšā, kas ir rezultāts iedzīvotāju un skolēnu skaita samazinājumam, radot nepieciešamību veidot efektīvu un konkurētspējīgu vidējās izglītības sistēmu. Mums jārēķinās ar skolēnu skaita samazinājumu arī turpmāk, īpaši vidusskolu klasēs, kur tas jau tagad sarucis par 39%. Vairākas vidusskolas jau ar grūtībām pēdējos mācību gados komplektē pašvaldības noteikto 25 skolēnu skaitu 10.klasēs," atzina Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. "Lai izglītības iestādes izdzīvotu un no tā iegūtu izglītības kvalitāte Liepājā, koncepcijas autoru galvenais uzdevums ir meklēt labākos risinājumus, kā pielāgot pilsētas skolu tīklu šodienas un rītdienas apstākļiem."

"Dynamic University" speciālisti veikuši analīzi par demogrāfisko situāciju pilsētā, izglītības iestāžu noslogojumu, materiāli tehnisko bāzi, situāciju saistībā ar pedagogu paaudžu maiņu un noslogojumu, izglītības nozares saistību ar kopējo situāciju pilsētā.

Pētījumā, ar kuru tika iepazīstināti arī skolu direktori, norādīts, ka vispārizglītojošo skolu noslodze Liepājā pašlaik ir vidēji 86%. Atsevišķās skolās ir problēmas komplektēt vidusskolas klases, un ir skolas, kur jau pašlaik skolēnu skaits vidusskolas klasē ir tikai 13. Kā norāda pētījuma autori, tuvākajā laikā nav sagaidāmas būtiskas demogrāfisko tendenču izmaiņas, tādēļ nepieciešama skolu tīkla pilnveide, koncentrējot resursus tā, lai ieguvēji pirmkārt būtu skolēni un viņu izglītības kvalitāte.

Speciālisti arī secinājuši, ka skolu tīkla optimizācija ļautu veidot mūsdienīgus un spēcīgus izglītības centrus, tādējādi piesaistot finansējumu modernizācijai un mācību tehniskās bāzes pilnveidei. Tā kā arī šajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā būs iespēja piesaistīt ievērojamu finansējumu izglītības nozarei, kuru plānots novirzīt stipru un konkurētspējīgu vidusskolu atbalstam, ir svarīgi Liepājā izveidot vairākus šādus spēcīgus izglītības centrus, uzskata koncepcijas autori. Šajās vidusskolās būtu iespēja koncentrēt gan labākos pedagogus, gan ieguldīt lielākus resursus jaunākajās tehnoloģijās labākai un efektīvākai skolēnu izglītošanai. Pētījums parāda, ka pašlaik Liepājā, rēķinot uz vienu interaktīvo tāfeli, ir 159 skolēni (ES vidēji 100), bet, rēķinot uz vienu datoru, kas jaunāks par pieciem gadiem, ir 10 skolēni (ES - vidēji 5). Turklāt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājumu nemitīgi nepieciešams atjaunot, ieguldot nozīmīgus finanšu resursus, kurus skolu optimizācijas rezultātā varētu vairāk koncentrēt, norāda pētījuma autori.

Pagājušā gada nogalē tika veikts arī sabiedriskās domas pētījums par izglītības pieejamību un kvalitāti, kura laikā tirgus un sociālo pētījumu aģentūra "Latvijas fakti" aptaujāja 316 Liepājas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Trīs svarīgākās prioritātes, ko izglītības nozarē izvirzījuši aptaujas dalībnieki, ir pedagogu kvalifikācijas celšana, mācību programmu sasaiste ar reālo dzīvi un izglītības iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums.

Kā ziņots, Liepājas 15.vidusskola iebilst pret iespējamo reorganizāciju, ja tiks īstenota tās pārveidošana par pamatskolu, pārceļot uz skolas telpām arī Liepājas internātpamatskolu.

Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība sagatavojusi atklātu vēstuli, paužot iebildumus pret SIA "Dynamic University" izstrādāto Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam darba variantu.

Pievieno komentāru

Liepājā