Liepājā veic izmaiņas noteikumos par ēdināšanu skolās

Ceturtdien, 12.decembrī, Liepājas pilsētas domes šī gada pēdējā sēdē tika veikti grozījumi noteikumos par ēdināšanu skolās. Tāpat korekcijas tik veiktas noteikumos par alkohola mazumtirdzniecību novietnēs.

Izglītības likums nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.

2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos jau tika noteikts kādi atvieglojumi izglītojamajiem ir Liepājas izglītības iestādēs.

Tomēr ņemot vērā situācijas, ka vecāki dažādu iemeslu dēļ nav nokārtojuši atvieglojumus savam bērnam, lai tas saņemtu brīvpusdienas skolā,  skolas sociālais pedagogs un klases audzinātājs, izvērtējot konkrētās ģimenes situāciju, varēs griezties pie skolas direktora ar iesniegumu par brīvpusdienu piešķiršanu uz laiku ne ilgāku par diviem mēnešiem.

Paredzams, ka finansējums ēdināšanai skolās paliks 2013.gada līmenī, ņemot vērā tendenci, ka izglītojamo skaits skolās samazinās.

Tāpat domes sēdē tika pieņemts lēmums atļaut komersantiem veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (t.s. vasaras kafejnīcās) no kalendārā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā vienu gadu. Līdz šim novietnēs varēja tirgot no 1.aprīļa līdz 1.novembrim.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pievieno komentāru

Liepājā