Liepājā var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai

Liepājas dome izsludina pieteikšanos mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas ļaus labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2013. gada 27. maijs.

Pirms projekta iesniegšanas, plānoto izmaksu aprēķins (tāme) jāsaskaņo ar SIA "Komunālā pārvalde" (Uliha ielā 44) ceļu nozares vadītāju Mārtiņu Jākobsonu (mob.tālr. 26162882, e-pasts: martinsj@e-liepaja.lv).

Liepājas pilsētas Dome 2012. gada 20. decembrī pieņēma saistošos noteikumus "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Jaunie saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs,
90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus),
75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
65% apmērā no citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai),
50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem un dzīvokļu īpašnieku kopība mājas pārvaldīšanas tiesības nodevusi dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai un savākti vairāk kā puse no mājas iedzīvotāju parakstiem.

Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Šādā gadījumā līdzfinansējuma apmērs tiek palielināts par 10 %.

Tāpat līdzfinansējums par 10 % tiek palielināts, ja projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis dažādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Ar saistošajiem noteikumiem un pielikumu "Iesniegumu veidlapa" var iepazīties domes mājaslapā – www.liepaja.lv/page/3490 vai darba dienās Liepājas pilsētas Domē 151. telpā.

Projekta iesniegumu papīra formā jāiesniedz Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401) līdz 27. maijam (ieskaitot).

Zemesgabali tiks labiekārtoti pēc Būvvaldē iesniegtas un saskaņotas labiekārtojuma skices vai projekta. Šādā veidā paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabot vides pieejamību, pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, risināt zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.tml.

Programmas īstenošanai 2013. gada pašvaldības budžetā paredzēti 127 500 lati. Šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma.

Pievieno komentāru

Liepājā