Liepājā bērnudārzu rindā trīs gadu laikā elektroniski reģistrēti 3000 bērni

Šonedēļ Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde varētu saņemt jau 3000. elektroniski reģistrēto iesniegumu rindā uz bērnudārzu. No 2010. gada jūlija, kopš pašvaldība piedāvā vecākiem reģistrēt bērnus rindā uz bērnudārzu elektroniski, lielākā daļa izvēlas tieši šo pakalpojumu, jo tas ir ērtāk nekā reģistrēties klātienē. Vidēji mēnesī elektroniski tiek reģistrēti vairāk nekā 50 mazuļi, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Reģistrēt bērnu rindā uz bērnudārzu var gan elektroniski Izglītības pārvaldes mājaslapā http://registrs.lip.lv/, gan arī klātienē, atnākot uz Izglītības pārvaldi un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošus dokumentus.

Vecākiem elektroniskajā reģistrācijas veidlapā jāaizpilda visa prasītā informācija, un ja viss ir kārtībā, piecu dienu laikā uz e-pastu atnāks apstiprinājums, ka reģistrācija notikusi veiksmīgi. Vecāki var norādīt maksimums trīs bērnudārzus, kuros gaidīt savu rindu. Pēc reģistrācijas veikšanas vecākiem tiek piešķirta parole, ar kuru iespējams sekot līdzi savai vietai rindā.

Ja bērns reģistrēts vairākās pirmsskolas iestādēs, saņemot vietu vienā pirmsskolas iestādē, citās pirmsskolas iestādēs rinda tiek anulēta. Tad vecāki var mainīt pirmsskolas iestādi, iesniedzot jaunu reģistrācijas pieteikumu.

Bērnu reģistrācijas kārtību nosaka Domes saistošie noteikumi "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs", ar kuru pilnu tekstu var iepazīties, veicot reģistrāciju.

Ja vecāks pieteikumu iesniedz Izglītības pārvaldē, darbinieks tā elektronisko formu aizpilda vecāka klātbūtnē. Darbinieks arī pārbauda vecāku sniegto datu pariezību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistrā.

Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti četros reģistros.

Komplektējot grupas, rindas kārtībā ar vietu nodrošina šādā secībā: pirmās pakāpes reģistrā reģistrētos bērnus, kuriem piešķirts ārpus kārtas statuss, ja ir saņemta izziņa no vecāku dienesta vietas; konkrētās pirmsskolas iestādes darbinieku bērnus; pirmsskolas iestādē uzņemto bērnu māsas/brāļus, kuri reģistrēti konkrētajā iestādē pirmās pakāpes rindas reģistrā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas; bērnus, kuriem ar Izglītības pārvaldes Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās programmas nomainītas uz vispārējo; pārējos pirmās pakāpes reģistrā reģistrētos bērnus; otrās pakāpes reģistrā reģistrētos bērnus; trešās pakāpes reģistrā reģistrētos bērnus; ceturtās pakāpes reģistrā reģistrētos bērnus.

Ja bērns pirmsskolas iestādē uzņemts, bet vecāki vēlas pirmsskolas iestādi mainīt, ir iespējama pirmsskolas iestādes maiņa, vienojoties ar citiem vecākiem. Tad vecāki iesniedz atbilstošus iesniegumus abu iesaistīto pirmsskolas iestāžu vadītājiem

Ārkārtas gadījumos pilsētā nepieciešamo speciālistu bērniem, aizbildņu un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem u.c. bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu pirmsskolas iestādē ārpus kārtas izskata Liepājas pilsētas Domes Izglītības komisija.

Bērnus ar speciālajām vajadzībām uzņem pirmsskolas iestādē, pamatojoties uz Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Šoruden Liepājā bērnudārzus sāka apmeklēt 802 bērni. Rindā vēl reģistrēti 1318 bērni, taču 869 no šiem bērniem ir vecumā no piedzimšanas dienas līdz 1,5 gadam un uz bērnudārzu vēl nevar doties. 111 bērni vecumā no 3 līdz 5 gadiem no piedāvātās vietas atteikušies, jo vēlas citu bērnudārzu. Tas nozīmē, ka reāli rindā šobrīd ir ap 300 bērniem.

Pievieno komentāru

Liepājā