Liepājā apzinātas 349 vidi degradējošās būves

Certurtdien, 12. septembrī, pilsētas domes Attīstības komitejas deputāti uzklausīja Būvvaldes sagatavoto vidi degradējošu, sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanas procesa novērtējumu.  Iegūto informāciju deputāti pieņēma zināšanai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Kopš šā gada marta Būvvalde pieņem lēmumus par ēkām, kas „nedara godu” pilsētai. Būvvalde pieprasa šādu ēku sakārtošanu vai nojaukšanu, saskaņo izpildes termiņu un papildina šādu ēku/objektu reģistru. Pirms tam Būvvaldes speciālisti veic objektu apsekošanu un apkopo nepieciešamo informāciju.

Līdz septembra sākumam pilsētā kopumā apzinātas 349 vidi degradējošās būves, par 62 objektiem ir uzsākta lietvedība, graustu statuss piešķirts 39 būvēm, sakārtotas 17 būves.

Kā atzina Būvvaldes vadītāja Agrita Kulvanovska, lielākā daļa īpašnieku labprātīgi uzlabo īpašumu stāvokli, kas arī ir viens no Būvvaldes mērķiem.

Ar paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likmi (3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības) ir apliktas 27 būves.

Sarežģītāk pozitīvu risinājumu ir panākt tajos īpašumos, kuri nodoti maksātnespējas administratoriem vai arī kopīpašumos jeb vairākdzīvokļu mājās, kuras iepriekš dažādu cēloņu dēļ ir ļoti nolaistas.

Tas saistīts, pirmkārt, ar finanšu līdzekļu trūkumu, jo maksātnespējas gadījumā uzņēmuma administratoram ir citas prioritātes nevis īpašumu vai to teritoriju sakopšana. Savukārt daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu īpašnieki, ja arī apsaimniekošanai paredzētus līdzekļus izdevies uzkrāt, nemāk/nespēj/nevar/negrib vienoties par secīgiem pasākumiem kopīpašuma sakārtošanā. 

Deputāti tika iepazīstināti ar konkrētiem piemēriem, kad darbs ar īpašniekiem ir devis pozitīvu rezultātus. Tādi piemēri ir Priežu, Strautu un Kungu ielā un citur. Ēkām ir aiztaisīti logi, durvis, teritorija iežogota un veikti citi pasākumi, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu īpašumā.

Būvvalde uzņēmumam „Liepājas enerģija” ir prasījusi sakārtot trīs graustus: bijušo katlu māju, skursteni un sadales mezglu. Uzņēmums ne tikai ir izpildījis šo prasību, bet pats apzinājis vairākus citus līdzīgus, taču bīstamus vai vidi degradējošus objektus un uzsācis to nojaukšanu.

Būvvalde sākto darbu turpinās. Arī 2014. gadā ar paaugstinātu nodokļa likmi tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves. Tomēr Būvvaldes mērķis ir ēku un pilsētas vides sakārtošana.

„Tāpēc, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, individuāli, sākumā ar īpašnieku vai valdītāju vienojamies par termiņiem, kādos tiks novērsti trūkumi. Līdzšinējā prakse rāda, ka visiem pieņemamākus rezultātus dod sarunas un sadarbība,” uzskata A. Kulvanovska.

Pievieno komentāru

Liepājā