Karostas kanāla attīrīšanai izlietos 27% no Liepājas SEZ pārvaldes budžeta

Karostas kanāla attīrīšanas projektam šogad plānots izlietot 9,44 miljonus eiro jeb 27% no visa Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes 2015.gada budžeta, informē Liepājas SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas SEZ valde apstiprinājusi Liepājas SEZ pārvaldes 2015.gada budžetu, kas ieņēmumu un izdevumu sadaļā veido 35,18 miljonus eiro. Pagājušajā gadā budžeta izpilde bija 31 miljons eiro. Kā norādīja Liepājas SEZ pārvaldnieks Guntars Krieviņš, budžets šogad ir veidots ar nelielu pieaugumu, lai turpinātu īstenot Liepājas SEZ prioritātes, no kurām nozīmīgākās ir atbalsts uzņēmējiem, infrastruktūras attīstība, kā arī vides kvalitāte un drošība.

Sagatavojot budžeta projektu, tika ņemtas vērā noteiktās prioritātes SEZ un Liepājas ostas attīstībā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansētie projekti, Liepājas ostas padziļināšanas projekts, kā arī stividoru kompāniju kravu apgrozījumu plāni un SEZ pārvaldes noslēgtie nomas un pakalpojumu sniegšanas līgumi.

2015.gadā Liepājas SEZ pārvalde turpinās īstenot vairākus ES Kohēzijas fonda projektus, tostarp Liepājas ostas padziļināšanu un Karostas kanāla attīrīšanu. Karostas kanāla attīrīšanas projekta mērķis ir piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācijas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu. Projekta realizācija jāpabeidz līdz 2015.gada 1.oktobrim.

Liepājas SEZ pārvaldes 2015.gada pašu budžets plānots 13,5 miljonu eiro apmērā, kas veido 38% no kopējā naudas apgrozījuma. Ieņēmumu sadaļā lielāko daļu veido ostas maksas, kas tiek plānotas saskaņā ar prognozējamo kravu apgrozījumu - 6,63 miljoniem tonnu - un spēkā esošajiem ostas maksas tarifiem. Kopā plānotā ostas maksu summa ir 8,99 miljoni eiro.

Otrs lielākais pašu ieņēmumu postenis ir maksas par telpu un teritoriju iznomāšanu. Liepājas SEZ teritorijā ir noslēgts 161 dažādi nomas līgums ar 114 juridiskām un fiziskām personām, no kurām gadā plānots saņemt 1,12 miljonus eiro. Lielāko ieņēmumu daļu jeb 85% veido nomas līgumi ostas teritorijā, savukārt nomas maksas par SEZ teritorijām ir 15% no kopējiem nomu ieņēmumiem.

Liepājas SEZ attīstības programmu un ieguldījumu finansēšanai 2015.gadā no pašu ieņēmumiem paredzēts novirzīt 2,6 miljonus eiro. Projektu sadaļā plānots uzlabot Liepājas ostas piestātņu tehnisko stāvokli, nodrošināt Oskara Kalpaka tilta konstrukciju un mehānismu uzturēšanu, apsekot un izstrādāt rekonstrukcijas projektu ostas Dienvidu mola daļai un Liepājas bākai, lai iegūtu datus par darbu apjomiem un to izmaksām remontdarbu plānošanai turpmākos gados.

2015.gadā plānots izstrādāt projektu ceļa posmam ostā uz "Terrabalt" prāmju termināli, lai nodrošinātu pieaugošo autotransporta plūsmas caurlaidi un drošu kustības organizāciju. Tāpat plānots turpināt pilnveidot kuģošanas drošību, kā arī navigācijas zīmju uzturēšanu un uzstādīšanu.

Liepājas ostas drošības un vides aizsardzības pasākumiem 2015.gada budžetā paredzēti 847 600 eiro. Viens no galvenajiem mērķiem ir pilnveidot esošo videonovērošanas sistēmu, kur lielākā uzmanība tiks pievērsta ostas akvatorijas kontrolei, lai nodrošinātu ostas iekārtu aizsardzību un kuģošanas drošību.

2015.gadā turpināsies vides monitoringa sistēmas izveide un tiks pilnveidota un uzlabota ostas attīrīšanas iekārtu darbība, lai tā atbilstu visaugstākajiem standartiem, informēja Liepājas SEZ pārstāve.

2015.gadā darba apmaksai paredzēts 3,1 miljons eiro.

Nodokļu maksājumi kopā sasniedz 1,9 miljonus eiro jeb 14% no Liepājas SEZ pārvaldes pašu budžeta kopsummas. Lielākās summas ir sociālais nodoklis (706 000 eiro), ostas maksas maksājums pašvaldības budžetā 10% apmērā (470 000 eiro) un ostas maksas maksājums valsts budžetā (360 000 eiro).

Pievieno komentāru

Liepājā