Invalīdu asistentu pakalpojumus apmaksā no valsts budžeta

No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem ir pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībā, kurus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpusmājas aktivitātes - nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.

Lai saņemtu atzinumu, cilvēkam ar invaliditāti vispirms jāvēršas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) nodaļā. Liepājā tā atrodas Aldaru ielā 20/24, tālr. 6 34 25534.

Ar iesniegumu piešķirt asistenta pakalpojumu cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas Liepājas Domes Sociālā dienesta 219. kabinetā, izziņas pa tālr. 6 34 89673. Sociālais dienests viena mēneša laikā, izvērtējot cilvēka atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pieņems lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un noteiks pakalpojuma apjomu. Asistenta pakalpojumu pašvaldībā cilvēks ar invaliditāti var saņemt līdz 40 stundām nedēļā.

Līdz 20. janvārim Liepājas Domes Sociālajā dienestā bija saņemti 10 iesniegumi par asistentu pakalpojumu nepieciešamību.

Par asistentu var būt cilvēks, kam ir darba vai personiskā pieredze cilvēku ar invaliditāti aprūpē, vai atbilstoša izglītība pedagoģijā, psiholoģijā, sociālajā darbā vai veselības jomā. Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpo­jumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot  40 stundu nedēļā.

Kādi dokumenti ir vajadzīgi?

·        Persona, kura pieprasa pakalpojumu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:  VDEĀVK atzinuma par asistenta pakalpojumu nepieciešamību kopiju vai invalīda apliecības kopiju, VDEĀVK lēmuma/izziņas par invaliditātes noteikšanu kopiju; dokumentus, ka apliecina pasākumu, kura veikšanai nepieciešama asistenta palīdzība: ja strādā- izziņa no darba vietas; ja mācās- izziņu no izglītības iestādes; izziņa/as no institūcijas (organizācijas), kura organizē pasākumu ārpus mājas (sporta nodarbības, pašdarbības kolektīvi, aktīvs darbs NVO u.c.); izziņa (vai līguma kopija) no institūcijas, kur regulāri saņem rehabilitācijas pakalpojumu/us;

·        Bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz: VDEĀVK lēmuma/izziņas par invaliditātes noteikšanu kopiju; likumiskā pārstāvja/pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta (bērna dzimšanas apliecības, bāriņtiesas lēmuma) kopiju; dokumentus, ka apliecina pasākumu, kura veikšanai nepieciešama asistenta palīdzība: ja mācās- izziņu no izglītības iestādes; izziņa/as no institūcijas (organizācijas), kura organizē pasākumu ārpus mājas (sporta nodarbības, pašdarbības kolektīvi, ārpusskolas nodarbības u.c.); izziņa (vai līguma kopija) no institūcijas, kur regulāri saņem rehabilitācijas pakalpojumu/us;

Pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu sociālais dienests slēgs uzņēmuma līgumu ar pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju.

Valsts budžeta līdzekļus izmanto šādu asistenta pakalpojuma izmaksu nodrošināšanai: asistenta atalgojums 1.203 Ls stundā; darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; transporta izdevumi, pavadot personu ar II invaliditātes grupu (transporta izdevumiem mēnesī var tērēt maksimāli 20 Ls, ja tiek izmantots sabiedriskais transports (piemēram, mēnešbiļete).

Gunta Jākobsone
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievieno komentāru

Liepājā