FOTO: Liepājā labiekārto daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus

Liepājā ir pabeigti labiekārtošanas darbi visos daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, kur pārmaiņas šovasar notika ar pašvaldības līdzfinansējumu. No 14 atbalstītajiem būvdarbu projektiem oktobrī un novembrī 13 ir nodoti ekspluatācijā; par viena projekta būvdarbiem šobrīd tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija iesniegšanai Būvvaldē. 

Jau trešo gadu Liepājas pašvaldība atbalsta dzīvojamo mikrorajonu pagalmu labiekārtošanu. Šogad pašvaldības komisija atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu 14 projektiem, kas aptver 23 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu par kopējo summu 716 614,81 eiro, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Kopējais finansējums, kādu šogad plānots ieguldīts Liepājas daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā, ir 896 165,58 eiro (pašvaldības līdzfinansējums + projektu iesniedzēju pašfinansējums).

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu ietvaros ir rekonstruēti esoši gājēju un braucamās daļas ceļi, izveidoti bērnu rotaļu un sporta laukumi, uzstādīti velostatīvi, veikta apzaļumošana, izbūvēts apgaismojums, izveidoti jauni gājēju celiņi un automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādītas atkritumu konteineru novietnes un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

Labiekārtojums ir uzlabojis operatīvā transporta piekļuves iespējas īpašumiem.

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, lemjot par projektu ietvaros piesaistīto līdzekļu izmantošanu, galvenokārt tomēr ir izšķīrušies par autostāvvietu un piekļuves ceļu izveidošanu/pārbūvi/izveidi, retāk iedzīvotāji sapulcēs balsojuši par papildu uzlabojumiem ar mazās arhitektūras formām, rotaļu laukumiem, koku/krūmu stādījumiem, velostatīviem.

Šogad attiecībā uz sadarbību starp vairākām mājām bija vērojamas pozitīvas tendences –vairākas daudzdzīvokļu mājas apvienojās, lai sagatvotu un iesniegtu kopēju projektu.

Saskaņā ar 2012. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.29 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, lielāku līdzfinansējuma daļu bija iespējams saņemt, ja projekta iesniedzējas ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības un tās vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu un par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu.

Tas nozīmē, ka, lai sekmīgāk labiekārtošana norisinātos un veiksmīgāk varētu apgūt pilsētas piešķirto līdzfinansējumu, nepieciešama iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdalība lēmumu pieņemšanā, ir jādibina kontakti, jāveido savstarpējā komunikācija, sadarbība ar kaimiņu māju pārstāvjiem, jāpiedalās blakus māju sapulcēs.

Šādi kopīgas vienošanās piemēri šogad ir labiekārtotais pagalms starp četriem namiem Elkoņu/Vītolu ielā, starp trīs namiem Siena/Kl. Ukstiņa ielā un trīs namiem Ed. Tisē ielā.

Arī nākošajā, 2016. gadā, būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums.

UZZIŅAI
2015. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas programmas laikā labiekārtoti pagalmi:
 1.Klaipēdas iela 76 (projekta iesniedzējs SIA „Namu serviss APSE”);
2.Siguldas iela 23 (ĪB „Siguldas 23”);
3.Strazdu iela 4B (biedrība „Strazdu 4B”);
4.Zemnieku iela 49/51 ( „Namu serviss APSE”);
5.Elkoņu iela 3, Elkoņu iela 5/9, Vītolu iela 22/26, Vītolu iela 30 (DzīB „Vītolu 22/26”);
6.Dzērves iela 25 (SIA „Namu serviss APSE”);
7.Uliha iela 12 (SIA „Namu serviss APSE”);
8.Celmu iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”);
9.Siena iela 5, Siena iela 7, K. Ukstiņa iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”);
10.Airītes iela 1, Airītes iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”);
11.Ventas iela 2 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”);
12.E.Tisē iela 48, E.Tisē iela 50, E.Tisē iela 52 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”);
13.Ģenerāļa Baloža iela 3 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”);
14.Vītolu iela 12/16 (SIA „Namu serviss APSE”).

Pievieno komentāru

Liepājā