Akceptē Liepājas universitātes Satversmi

Šodien valdība akceptēja Liepājas universitātes Satversmi. Satversme nosaka Liepājas universitātes darbības pamatvirzienus un uzdevumus, kā arī juridisko statusu, nosakot, ka tā ir atvasināta publiska persona. Universitāte ir autonoma izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām.

Satversme nosaka akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošo sastāvu un tiesības, pašpārvaldes un struktūrvienības, nosakot, ka tās pārstāvības un vadības institūcijas un galvenās lēmējinstitūcijas ir Satversmes sapulce, Senāts, rektors, Revīzijas komisija un Akadēmiskā šķīrējtiesa. Satversme arī nosaka to struktūru un kompetenci.

Tāpat tiek noteikts arī Liepājas universitātes īpašums, budžets un saimnieciskā darbība, Satversmes pieņemšanas un grozījumu izdarīšanas kārtība, kā arī Liepājas universitātes reorganizācijas vai likvidācijas kārtība.

2006.gada 6.aprīlī stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā, kuri papildināja Augstskolu likumu ar pārejas noteikumu 19.punktu, kurš paredz augstskolām nodrošināt savu satversmju atbilstību Augstskolu likumā noteiktajām prasībām.

Tā kā 2006.gada 14.jūnijā Satversmes sapulcē tika pieņemts lēmums par Liepājas Pedagoģijas akadēmijas statusa un nosaukuma maiņu uz Liepājas universitāti, vienlaikus Satversmes sapulcē tika pieņemta arī Liepājas universitātes Satversme, kuru šodien apstiprināja valdība.

Liepājas universitāte tika izveidota 1954.gadā uz Skolotāju institūta bāzes kā Liepājas Pedagoģiskais institūts. Līdz 90.gadu sākumam augstskola sagatavoja galvenokārt sākumskolas skolotājus, bērnudārzu pedagogus, matemātikas skolotājus un latviešu valodas un literatūras skolotājus visai Latvijai.

1990.gadā universitāte sāka pāreju no viena profila augstskolas uz reģionālu vairākprofilu augstskolu un paralēli skolotāju izglītošanas studiju programmām tika izveidots plašs nepedagoģisko studiju programmu spektrs.

1998.gadā Liepājas Pedagoģiskais institūts tika pārdēvēts par Liepājas Pedagoģijas akadēmiju.

Pievieno komentāru

Liepājā