Aicina medicīnas studentus pieteikties Liepājas pašvaldības stipendijām

Liepājas Izglītības pārvalde izsludinājusi konkursu pašvaldības stipendiju piešķiršanai saskaņā ar pašvaldības izvirzītajām studiju prioritātēm 2015./2016.studiju gadā sekojošās specialitātēs: ārsts (izņemot ģimenes ārstu) un rehabilitologs. Pieteikšanās līdz 1.oktobrim.

Uz stipendiju var pretendēt pilna laika 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu studenti, sākot no 2.kursa; maģistranti; doktoranti; rezidenti.

Pilsētā ir vairākas nozares, kurās intensīvi jādomā par jaunu speciālistu piesaisti. Liepājas Reģionālajai slimnīcai ir nepieciešami jaunie ārsti. Speciālisti arī būs nepieciešami, attīstoties kurortoloģijai vai citām nozarēm. Tāpēc arī šogad atbalstāmās ir ārsta (izņemot ģimenes ārstus) un rehabilitologa specialitātes.

Vienam stipendiātam, sākot no otrā kursa, mēnesī varētu tikt piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, maģistrantūrā studējošajiem - 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem - 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās studējošajiem pašvaldība stipendiju izmaksās deviņus mēnešus, savukārt rezidentūras studijās stipendija tiks piešķirta 11 mēnešus. Pēc studiju beigšanas stipendiātam pašvaldībā būs jānostrādā vismaz trīs gadi.

Stipendijas paredzēts piešķirt studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.

Iesniedzamie dokumenti: stipendiju piešķiršanas komisijai adresētu pieteikumu, izglītības dokumenta kopiju un sekmju izrakstu; izziņu no augstākās izglītības iestādes par studiju faktu; sekmju izrakstu par nostudēto periodu; rekomendāciju vai raksturojumu no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāvējis pretendents; rekomendāciju no konkrētās studiju programmas direktora; apliecinājumu stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju beigšanas; darba devēja – Liepājas pilsētas komercsabiedrības – apliecinājumu par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar stipendiātu studiju laikā vai pēc studiju beigšanas.

Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts valodā vai svešvalodās iesniegtiem dokumentiem jābūt pievienotam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tulkojumam valsts valodā.

Dokumentus var iesniegt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē (K.Ūliha 36, 16.kabinetā), katru darba dienu no plkst. 9.00-12.30 un no 13.00-16.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 2015. gada 1.oktobris). Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot Kristīnei Niedrei –Latherei pa tālr. 634 89136. 

Pievieno komentāru

Liepājā