Stājas spēkā jauni ierobežojumi pašvaldību deputātu amatu savienošanai

Šodien stājas spēkā grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kas pašvaldību domju deputātiem nosaka jaunus amata savienošanas ierobežojumus.

Papildus vispārējiem ierobežojumiem minētie grozījumi pašvaldību domju deputātiem nosaka būtiskus amata savienošanas aizliegumus. Savukārt pašvaldību domju priekšsēdētājiem papildus Interešu konflikta likumā noteiktajiem institūcijas vadītāja pienākumiem ir uzlikts pienākums nodrošināt minēto aizliegumu ievērošanu.

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām" nosaka aizliegumu savienot pašvaldības domes deputāta amatu ar izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka amatu, attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē pašvaldības autonomās funkcijas konkrētās jomās - iedzīvotāju izglītība, sports, kultūra un veselības aprūpe.

Tāpat šie grozījumi nosaka aizliegumu savienot valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kā arī kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50 procentus.

Tāpat pašvaldības domes deputāts nedrīkstēs ieņemt amatu attiecīgās pašvaldības administrācijā, ja šī amata pienākumos ietilpst likuma "Par pašvaldībām" minētie jautājumi, un sniegt pašvaldībai pakalpojumu, ja tas saistīts ar domes lēmumu projektu sagatavošanu, domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaudi, kontroli un uzraudzību pār domes pieņemto lēmumu izpildi vai padomu un konsultāciju sniegšanu pašvaldības amatpersonām.

Likuma grozījumu dēļ daudzās Latvijas pašvaldībās mandātus ir nolicis liels skaits jaunievēlēto deputātu, pašvaldības domē nenostrādājot pat pāris dienas.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina jaunievēlētos pašvaldību deputātus savlaicīgi iepazīties ar jaunajiem normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem, aģentūru LETA informēja KNAB.

Ņemot vērā, ka jaunievēlēto deputātu pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu, KNAB vērš pašvaldību deputātu uzmanību uz Interešu konflikta likumā noteikto kārtību, kas jāievēro valsts amatpersonām, ja amata savienošana ir aizliegta, kas šajā gadījumā stāsies spēkā no jūlija.

Ja pašvaldības deputāts, sākot pildīt sava amata pilnvaras, vienlaikus ieņem vienu vai vairākus amatus, kuru savienošana ar pašvaldības deputāta amatu ir aizliegta, viņam septiņu dienu laikā ir pienākums rakstveidā par to paziņot pašvaldības domei un noformēt iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no attiecīgā amata.

Ja pašvaldības deputāts nesaņem lēmumu par savu atbrīvošanu no aizliegtā amata, viņam ir pienākums pēc viena mēneša par to rakstveidā paziņot pašvaldības domei un KNAB, pārtraukt attiecīgā amata pienākumu pildīšanu, paziņot par atalgojuma saņemšanas pārtraukšanu un neizmantot turpmāk izmaksājamo atalgojumu.

Ar KNAB sniegtajiem skaidrojumiem par likuma normu piemērošanu un valsts amatpersonām noteikto aizliegumu izpildes kārtību var iepazīties KNAB mājaslapas sadaļā "Likuma normu skaidrojumi".

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas