"Liepājas metalurgs" nesaskata interešu konfliktu attiecībā uz uzņēmuma auditoru "BDO"

Metalurģijas uzņēmums "Liepājas metalurgs" nesaskata interešu konfliktu apstāklī, ka uzņēmuma auditors ir AS "BDO", informē AS "Liepājas metalurgs" sabiedrisko attiecību dienesta vadītāja Simona Laiveniece, komentējot informāciju, ka Finanšu ministrija (FM) ir vērsusies Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā (LZRA) ar lūgumu izvērtēt AS "BDO" gadījumu, jo tika konstatēts, ka "Liepājas metalurgu" auditē "BDO", kuras vadītājs ir Deniņš, kurš vienlaikus ir arī "Liepājas metalurga" padomes loceklis.

"Interešu konflikts nepastāv, jo atbilstoši zvērinātu revidentu likumam "Liepājas metalurga" padomes loceklim Andrim Deniņam "BDO" nav paraksta tiesību, viņš nav tā īpašnieks, amatpersona, nav ne padomē, ne valdē," norādīja Laiveniece.

""BDO" kā auditoru ikgadējam gada pārskatam "Liepājas metalurga" akcionāru kopsapulce izvēlējās kā vienu no labākajiem un stabilākajiem starptautiskajiem auditoriem ar pieredzi ražošanas uzņēmumu auditēšanā," skaidroja Laiveniece.

Kā ziņots, FM lūdz Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju izvērtēt šo gadījumu un, ja atklāsies pārkāpumi, lemt par zvērinātu revidentu komercdarbības licences apturēšanu vai anulēšanu.

FM pārstāvis Aleksis Jarockis norādīja, ka saskaņā ar FM pieejamo "Firmas.lv" informāciju Deniņš ir "Liepājas metalurga" padomes loceklis. Viņa kā "Liepājas metalurga" amatpersonas tiesības tika atjaunotas no 2009.gada 18.maija un turpinājās laikā, kad "Liepājas metalurgā" tika veikta "BDO" revīzija.

Tāpat saskaņā ar "Firmas.lv" norādīto informāciju "BDO" pēdējo divu trīs gadu laikā ir notikušas izmaiņas valdes un padomes sastāvā. "BDO" jaunās valdes pilnvaras stājās spēkā no 2010.gada 19.maija, bet jaunās padomes pilnvaras stājās spēkā no 2011.gada 18.marta. Patlaban Deniņš nav "BDO" valdes un padomes loceklis.

"BDO" pašreizējais valdes priekšsēdētājs ir Dainis Tunsts, un padomes priekšsēdētāja - Zoja Gromova. Tomēr "BDO" mājaslapā ir pieejama informācija, ka Deniņš ir "BDO" direktors, informēja Jarockis.

Saskaņā ar informāciju Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā Deniņš ir norādīts arī kā "BDO" īpašnieks. Papildus minētajam "Firmas.lv" ir arī norādīts, ka "BDO" valdes locekle ir Ģertrūde Deniņa (tiesības atjaunotas no 2009.gada 19.maija), kurai ir tiesības pārstāvēt "BDO" atsevišķi. Patlaban FM rīcībā nav apstiprinājuma par Andra Deniņa un Ģertrūdes Deniņas iespējamo radniecību, sacīja Jarockis.

Viņš informēja, ka likums "Par zvērinātiem revidentiem" reglamentē tās personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumi. Saskaņā ar likumu revīzijas pakalpojumu ir tiesīgi veikt tikai zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas atbilst likumā noteiktajām prasībām.

Likumā tāpat ir noteikts, ka zvērināts revidents, kā arī zvērinātu revidentu komercsabiedrība var uzņemties sniegt revīzijas pakalpojumus tikai tad, ja netiek apdraudēta zvērināta revidenta, arī atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība. Turklāt likumā ir arī uzskaitīti apstākļi, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta, arī atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība atzinuma sniegšanā.

Zvērināts revidents, kā arī atbildīgā zvērinātā revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību apdraud, piemēram, tiešas vai netiešas finansiālās saistības un līdzdalība klienta darījumos, esošas vai pēdējo trīs gadu laikā pastāvējušas darba attiecības ar klientu, klienta vadības funkciju pildīšana, un citi apstākļi.

"Tādējādi uzskatāms, ka zvērināts revidents ir tieši vai netieši ieinteresēts revīzijas iznākumā, ja iestājas vismaz kāds no likumā minētajiem apstākļiem, kas apdraud zvērināta revidenta, atbildīgā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību. Tāpat arī zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir jānodrošina objektīva un neatkarīga profesionālo pakalpojuma un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana," skaidroja Jarockis.

Viņš uzsvēra, ka saskaņā ar likumu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir tā organizācija, kurai ar likumu ir deleģēts uzdevums nepieciešamības gadījumā ierosināt disciplinārlietu pret zvērinātu revidentu pēc tiesas priekšlikuma, juridiskās vai fiziskās personas sūdzības vai pēc savas iniciatīvas, kā arī pārkāpumā gadījumā lemt par zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences darbības apturēšanu vai anulēšanu.

"Pamatojoties uz minēto, FM lūdza LZRA izvērtēt minētos apstākļus un nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkoties," piebilda Jarockis.

Jau ziņots, ka auditora izraudzīšanās AS "Liepājas metalurgs" padziļinātās finanšu analīzes veikšanai notiks paātrinātā procedūrā, piesaistot kādu no starptautiskajām auditoru firmām, kas būs gatava veikt auditu atbilstoši uzdevumam noteiktajā laikā par viszemāko cenu, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Valsts kases preses sekretāre Laura Prancāne.

Atlasi plānots pabeigt nedēļas laikā, kad arī būs zināma galīgā audita cena.

"Liepājas metalurga" finanšu audita veikšana tiks apmaksāta no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas "Valsts parāda vadība" līdzekļiem.

Otrdien, 5.februārī, finanšu ministrs Andris Vilks (V) panāca vienošanos ar "Liepājas metalurga" vadību par sadarbību uzņēmuma padziļināta audita veikšanā un uzņēmuma tālākas darbības kontrolē, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Finanšu ministrija (FM).

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas