Lauksaimniecības zemi varēs nopirkt tikai ražošanai

Lauksaimniecības zemes īpašumu, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, īpašumā varēs iegūt fiziska persona, kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja, paredz grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Tāpat potenciālajam īpašniekam vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas ir jāiegūst ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas Latvijā un jāatbilst vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem. Tāpat šai personai jāspēj apliecināt iegādātās zemes izmantošana ražošanā nākamos trīs gadus un turpmāk.

Analoģiski nosacījumi attiecas arī uz juridisku personu, kura vēlēsies iegādāties lauksaimnieciskajai ražošanai derīgu zemi. Turklāt juridiskai personai jānodarbina darbinieki ar lauksaimniecisko izglītību vai tai pielīdzināmu izglītību, vai šī persona vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un tai pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla daļu.

Likumprojekta nosacījumi par lauksaimniecībā izmantojamas zemes iegādi neattieksies uz personām, kuru īpašumā esošās zemes pirkuma vai pārdošanas darījums nepārsniedz piecus hektārus, kā arī uz Latvijas zemes fonda pārvaldītāju - VAS "Lauku attīstības fonds".

Likumprojekts paredz noteikt arī pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Tās būs esošajiem kopīpašniekiem, tad secīgā kārtībā arī esošajam vai pēdējam nomniekam vai zemes apsaimniekotājam, kas var apliecināt, ka iepriekš ir pieteicies uz atbalsta maksājumu par šo zemi. Tāpat pirmpirkuma tiesības būs īpašuma kaimiņiem secīgi atkarībā no kopējās robežas garuma, personām, kuru īpašumā esošā zeme atrodas līdz 50 kilometriem no iegādājamās zemes, kā arī Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.

Likumprojekts paredz, ka darījumu tiesiskumu ar zemi, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, uzraudzīs vietējās pašvaldības izveidota komisija.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas