Kurzemes reģiona uzņēmēji atzinīgi vērtē gūto atbalstu darba vides uzlabošanā

Nelaimes gadījumu skaita pieaugums, nozīmīgu darba aizsardzības pārkāpumu konstatēšana darba vietās, kā arī nepieciešamība rosināt darba devēju atbildību jautājumos par darba drošību - bija rādītāji, kas pirms pieciem gadiem skaidri iezīmēja nepieciešamību sniegt atbalstu uzņēmējiem un darba devējiem darba vides sakārtošanā.

Tā 2009. gadā tika uzsākta Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošana Latvijā, tostarp arī Kurzemes reģionā. Projekta izvirzītie mērķi liecināja, ka nodrošinātajām atbalsta formām jāveicina atbildīga darba devēju rīcība, kā arī jāpilnveido darba aizsardzības noteikumu ievērošana darba vietās.
Projekta ietvaros Kurzemes reģionā tika izveidots Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) konsultatīvais centrs darba devējiem, kurā uzņēmēji varēja ne vien iepazīties ar projekta gaitā īstenojamām aktivitātēm, bet arī saņemt nepieciešamās konsultācijas, kas skar darba tiesību un darba aizsardzības jautājumus.

Jau 2009. gadā Kurzemes darba devēju konsultatīvajā centrā uzņēmējiem un atbildīgajām personām tika sniegtas 139 konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos. Tieši šajā periodā sniegto konsultāciju apjoms uzskatāms par izrāviena punktu nākotnes atbalstam, novērojot, ka darba devēji arvien precīzāk apzinās pieejamās bezmaksas iespējas un aktivizējas neskaidro jautājumu risināšanā. 2010. gadā konsultāciju skaits pieauga par 52,6%, 2011. gadā, salīdzinot ar projekta pirmo gadu, konsultāciju skaits bija palielinājies jau par 139%, un pozitīvā tendence saglabājusies arī turpmākajos gados. Pagājušogad, kas bija noteiktais projekta atskaites gads, konsultāciju apjoms kopumā bija palielinājies 2,7 reizes. Uzrādītie skaitļi liecina, ka Kurzemes reģiona uzņēmēji mērķtiecīgi virzījušies uz uzņēmuma konkurētspējas radīšanu un darba vietu saglabāšanu reģionā.

Lielākais gandarījums, ka projekta īstenošanas laikā darba devēji apzinājušies tā lietderīgumu un, neslēpjoties aiz neziņas, joprojām atklāti konsultējas par veicamajiem pasākumiem darba vides uzlabošanā, tostarp darba aizsardzības prasību ievērošanā.

Vērtējot kopējos rādītājus sniegto konsultāciju struktūrā, dominējošu lomu ieņēmuši jautājumi darba aizsardzībā, veidojot 60% no sniegto konsultāciju skaita. Konsultējoties par normatīvo dokumentu prasībām darba aizsardzībā, uzņēmumu pārstāvji interesējušies jautājumos par darba aizsardzības prasībām darba vietā, darba vides iekšējās uzraudzības kārtību, veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem un prasībām dažādu nozaru uzņēmumos, kā arī individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu.

Lai arī skaitliski mazāk aplūkoti jautājumi par darba tiesisko vidi, to precizēšana bijusi uzņēmēju prioritāte. Kurzemes konsultatīvajā centrā apskatīti jautājumi par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, darba laika organizācijas noteikumiem, autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaiti un darba līguma grozīšanas noteikumiem. Visai aktīvi Kurzemes uzņēmēji izmantojuši iespēju pieteikties arī „De minimis” programmas atbalstam, kas nodrošināja bezmaksas darba vides risku novērtēšanu. Papildus tam uzņēmumu speciālisti piedalījušies arī bezmaksas apmācībās par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, proti, 232 darba devēji, tostarp arī darba aizsardzības speciālisti ir informēti par aktualitātēm šajā jomā.

Īpašu gandarījumu par paveikto rada tas, ka Kurzemes uzņēmēji sniegto atbalstu novērtējuši atzinīgi. Saņemtās atbildes vai praktiskie piemēri darba vides iekšējā uzraudzībā izmantoti mērķtiecīgi, turklāt sniegtais atbalsts projekta ietvaros palīdzējis uzņēmējiem ieviest uzņēmumos noteiktās darba aizsardzības jomas normatīvās prasības.

Informēju, ka uzņēmēji vēl līdz šā gada 28. decembrim laipni gaidīti LDDK Kurzemes reģiona konsultāciju centrā Ventspilī, Lauku ielā 2, kur joprojām bez maksas tiek sniegtas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos. Tāpat konsultācijas iespējams saņemt, zvanot pa tālruņiem 63624949 un 28359178 vai sūtot savus jautājumus uz e-pastu agris@lddk.lv.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas