Kāda vidusskolniece divas reizes vērsusies ST par angļu valodas eksāmena norisi pavasara brīvlaikā

Satversmes tiesā (ST) divas reizes vērsusies kāda 12.klases skolniece, kas savā pieteikumā apstrīdēja Ministru kabineta (MK) noteikumu atbilstību Satversmei, kas nosaka angļu valodas eksāmena norisi pavasara brīvlaikā. ST abas reizes viņas pieteikumu atteicās pieņemt, un lieta netika ierosināta.

Kā informē ST tiesas sēžu sekretāre Elīna Kursiša, pirmo reizi atteikums ierosināt lietu tika pieņemts 13.februārī, bet otro reizi - 19.martā. ST priekšsēdētājs Gunārs Kūtris iepriekš norādīja, ka pirmo reizi pieteikums tika noraidīts un lieta netika ierosināta, jo pieteicēja juridiski pamatoti nevarēja pierādīt, ka tika meklēti citi ceļi, kā izvairīties no savu tiesību aizskāruma.

Kursiša papildināja, ka pieteicēja varēja vērsties izglītības iestādē ar lūgumu atļaut kārtot eksāmenu citā laikā, savukārt iestādes pienākums ir nodrošināt iespēju kārtot eksāmenu citā laikā, ja šim kavējumam pastāv attaisnojoši iemesli. Ja tomēr iestāde atsaka pieteicējai šo iespēju, tad viņa var pārsūdzēt iestādes lēmumu Administratīvajā tiesā.

Pieteicēja bija apstrīdējusi Ministru kabineta (MK) noteikumu, kas nosaka 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī to, kas nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku šajā mācību gadā, atbilstību Satversmes 90. un 91.pantam kopsakarā ar 112.pantu, tāpat arī Vispārējās izglītības likuma 4.panta 16.punktam.

Satversmes 90.pantā ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības, savukārt Satversmes 91.pants paredz visu cilvēku vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, kā arī to, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Tikmēr Satversmes 112.pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību.

Tāpat vidusskolniece apstrīdēja MK noteikumu atbilstību jau minētajam Vispārējās izglītības likuma pantam, kas paredz MK kompetenci mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laika noteikšanai. Pieteicēja uzsvēra, ka minētais punkts neietver deleģējumu noteikt brīvdienu laiku un vēl jo mazāk dod tiesības deleģēt šāda jautājuma izlemšanu mācību iestādei.

Vidusskolniece norādīja, ka līdz ar grozījumiem MK noteikumos izglītības iestāde patvaļīgi pieņēma lēmumu par vienu nedēļu ilgām pavasara brīvdienām - no šī gada 19.marta līdz 25.martam vai no 2.aprīļa līdz 8.aprīlim - 12.klases izglītojamajiem.

Skolniece pieteikumā pauda, ka apstrīdētās tiesību normas tieši skar viņas tiesības, kā arī klaji un nevajadzīgi pretstata absolūtās meitenes pamattiesības un pamatvērtības, tas ir, tiesības uz izglītību pretstatot tiesībām uz ģimenes dzīvi un īpašumu - naudas līdzekļiem, kas neatgūstami iztērēti paredzēto brīvdienu plānošanā.

Konstitucionālās sūdzības pieteikumā arī tika norādīts, ka skolēnu brīvlaiki katram mācību gadam tiek noteikti ar speciāliem, konkrētajam mācību gadam pieņemtiem noteikumiem, tādējādi gan vecāki, gan paši izglītojamie gūst tiesisko paļāvību, ka normatīvais regulējums netiks mainīts, ja vien valstī neiestāsies "ārkārtas apstākļi".

Līdz ar to gan izglītojamie, gan viņu vecāki bauda Satversmē garantēto tiesisko paļāvību, tiesības uz plānoto atpūtu pirms eksāmeniem. Tāpat pieteicēja ST uzsvēra, ka šī ir pirmā reize, kopš spēkā stājies Vispārējās izglītības likuma 4.panta 16.punkts, kad MK apstiprinātie brīvdienu laiki tiek mainīti mācību gada vidū.

Vidusskolniece līdz ar pieteikumu lūdza apturēt apstrīdēto MK noteikumu darbību līdz lietas izskatīšanai.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas