Izsludina grozījumus likumā, kas ļaus pašvaldībām lemt par NĪN pieauguma ierobežojumu zemei

Valsts prezidents piektdien izsludinājis grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), kas paredz nākamgad atcelt NĪN pieauguma ierobežojumu 25% apmērā, un, lai novērstu situāciju, ka vienai daļai iedzīvotāju NĪN kļūst neatbilstošs maksātspējai, pašvaldībām dot tiesības lemt par nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanas turpināšanu, tostarp nosakot ierobežojuma procentuālo apmēru.

Publikācija Latvijas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" liecina, ka likums stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Līdz ar grozījumiem no 2012.gada pašvaldībām tiek dotas tiesības sagruvušām, vidi degradējošām un draudus cilvēku drošībai radošām ēkām piemērot nodokļa likmi 3% apmērā no ēkai piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, lai veicinātu to nojaukšanu un vides sakārtošanu.

Ar izmaiņām likumā iecerēts arī pašvaldībām dot tiesības pašām noteikt termiņu, kādā veicams nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process, nosakot pieļaujamo maksimālo termiņu septiņi gadi.

Likums arī paredz, ka ar nodokli netiks apliktas sociālās dzīvojamās mājas un sociālie dzīvokļi, jo NĪN par šiem nekustamajiem īpašumiem sedz pašvaldība.

Likuma grozījumi paredz neaplikt ar NĪN reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu, kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā. Reliģiskajām organizācijām piederošie objekti un zeme to uzturēšanai nebūs apliekami ar nodokli, ja tie netiks izīrēti vai iznomāti. Attiecībā uz reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu  par saimniecisku darbību nebūs uzskatāma arī tā izmantošana labdarībai un sociālajai aprūpei, kā arī reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēto garīgā personāla mācību iestāžu darbība.

Tāpat likums paredz neaplikt ar nodokli tikai tās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus, vienlaicīgi dodot tiesības pašvaldībām ar saistošiem noteikumiem noteikt, ka ar   nodokli  nav apliekamas arī dzīvojamo māju palīgēkas ar lielāku platību, izņemot palīgēkas – garāžas. Tādējādi iecerēts novērst pastāvošo nevienlīdzīgo attieksmi nodokļa uzlikšanā attiecībā pret garāžu īpašniekiem, kuru garāžas atrodas dzīvojamās mājas sastāvā un ir apliekamas ar  nodokli, un tiem, kuru garāžas atrodas atsevišķi no dzīvojamās mājas un nav nodokļa objekts.

Saskaņā ar likumu no 2013.gada pašvaldībām tiks dotas tiesības lemt par piemērojamo nodokļa likmi likumā noteiktā likmes intervāla robežās. No 2013.gada pašvaldībām būs tiesības īpašos gadījumos, izvērtējot konkrēta nodokļa maksātāja sociālo situāciju un maksātspēju, pieņemt lēmumu par nodokļa maksājumu atlikšanu līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai citai personai.

Saeima grozījumus likumā par NĪN pieņēma 15.decembrī.

Patlaban Latvijā zemei, saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām, inženierbūvēm, kā arī neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei tiek piemērota NĪN likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Dzīvojamām mājām ar kadastrālo vērtību līdz 40 tūkstošiem latu likme ir 0,2%, ar kadastrālo vērtību no 40 tūkstošiem līdz 75 tūkstošiem latu – 0,4%, bet 0,6% likme ir mājām, kuru kadastrālā vērtība ir virs 75 tūkstošiem latu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas