Autopārvadātājus uzskaitīs vienotā reģistrā

2012. gadā visā Eiropas Savienībā tiks izveidots vienots autopārvadātāju reģistrs, kas
atvieglos administratīvo slogu pārvadātājiem.

Latvijā šo reģistru uzturēs VSIA „Autotransporta direkcija” (ATD) un tā varēs elektroniski piekļūt
citu dalībvalstu kompetento iestāžu attiecīgajai informācijai, kā arī piedāvāt tām datus par Latvijas
pārvadātājiem.

Reģistrā būs apkopota informācija par Latvijas autopārvadātājiem un pārvadājumu vadītājiem. Jaunais reģistrs nodrošinās to, ka pārvadātājs, kuram par pieļautiem pārkāpumiem ir anulēta licence kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, nevarēs to saņemt citā, tādējādi turpinot negodīgu uzņēmējdarbību.

Reģistra izveide paredzēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus”, kas ceturtdien, 6. oktobrī, tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Šis noteikumu projekts aizstās divus esošos MK noteikumus (2005. gada 8. februāra noteikumi Nr.120 un 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr.250), tādējādi atvieglojot informācijas meklēšanu.

Pārvadātājiem, lai saņemtu licenci vai licences kartīti, turpmāk nebūs pieteikumam jāpievieno dokumentu noraksti un informācija, kas ir citu valsts institūciju rīcībā – reģistrs ļaus tai piekļūt
automātiski.

Jaunie noteikumi izstrādāti atbilstoši ES regulu prasībām. Tie arī paredz, ka turpmāk komercpārvadātāji netiks dalīti starptautiskajos un iekšzemes pārvadātājos, taču, lai nepalielinātu
administratīvo slogu esošajiem pārvadātājiem, kuri nodarbojas ar pārvadājumiem tikai iekšzemē,
tiks saglabātas iekšzemes pārvadājumu licences, kā arī pagarināts to darbības termiņš. Lai jaunā kārtība stātos spēkā, tā vēl jāpieņem valdībā.

2011.gada augusta sākumā, pēc ATD datiem, Latvijā bija 5271 licencēti autopārvadātāji un 3895
pārvadātāji, kas saņēmuši Eiropas Kopienas (EK) atļaujas. To rīcībā ir 19041 autotransporta
līdzekļu, kuriem izsniegtas 7219 licences kartītes un 11822 EK atļaujas kopijas.

Autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātus izsniedz Satiksmes ministrija. Ir izsniegti vairāk nekā 8500 profesionālās kompetences sertifikāti.

6.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts arī MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas
un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas
Savienības teritorijā”. Visus šos dokumentus Latvijā izsniedz ATD.

Arī šis ir jauns noteikumu projekts, kas noteiks EK atļaujas un EK atļauju kopijas komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu ES teritorijā izsniegšanas kārtību, autovadītāja atestātu komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu izsniegšanas kārtību, kā arī paredzēs uzturēt aktuālo informāciju jaunveidojamajā valsts autopārvadātāju reģistrā. Šie noteikumi, tāpat kā iepriekš minētie, atvieglos administratīvo slogu, novēršot dažādās institūcijās iesniedzamo dokumentu dublēšanos.

Dati uz šā gada augusta sākumu liecina, ka vidēji gadā tiek izsniegtas 1000 EK atļaujas un 14000 EK atļaujas kopijas. Šobrīd izsniegti 4941 autovadītāju atestāti starptautiskajiem autopārvadājumiem ar autotransportu. Turpmāk Latvijas nepilsoņiem autovadītāju atestātus nebūs nepieciešams saņemt.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas