Audžuģimenes varēs uzņemt ne vairāk par sešiem bērniem

Lai uzlabotu bērnu tiesību nodrošinājumu, valdība otrdien atbalstīja būtiskus grozījumus noteikumos par audžuģimenēm Latvijā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) praksē ir konstatējusi vairākas būtiskas nepilnības esošajos noteikumos, kas pamatotas ar to, ka audžuģimeņu kustība Latvijā izveidojusies salīdzinoši nesen – kopš 2005.gada. Tāpēc izstrādāti vairāki būtiski grozījumi.

Secināts, ka audžuģimenes, kurās ir ievietoti vairāk par sešiem bērniem, nespēj nodrošināt bērnam pilnvērtīgai attīstībai nepieciešamo aprūpi, tāpēc turpmāk būs noteikts ierobežojums. Taču gadījumos, ja brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) būs vairāk, bāriņtiesai būs pienākums rūpīgi izvērtēt šķiršanas nepieciešamību.

Obligāts noteikums būs psihologa atzinums par ģimeni, lai noskaidrotu motivāciju un spēju veikt audžuģimenes pienākumus, jo šāda izpētes rezultāta saņemšana par laulāto vai personu ir galvenais pamats audžuģimenes statusa piešķiršanai vai atņemšanai, uzsvērts noteikumu projektā.

Lai novērstu iespējamo audžuģimeņu un bērnu emocionālo traumēšanu, audžuģimenei, pirms tā savā ģimenē uzņems bērnu, ar viņu būs personiski jāiepazīstas, jo ļoti bieži jau pirmajā tikšanās reizē var konstatēt, vai emocionālā saikne veidosies vai ne. Pašlaik šādas obligātas prasības nav un ģimenes var iepazīties tikai ar bērna lietu.

Precizēts arī personu loks, kas nedrīkstēs kandidēt uz audžuģimenes statusu. Personas, kuru noziedzīgie nodarījumi būs saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas nebūs atzīstamas par audžuģimeni.

Noteikumi paredz precīzu laika termiņu, kā ietvaros audžuģimenei ir tiesības izvēlēties un lemt par tajā ievietotā bērna adopciju, kas vienlaikus ir arī adoptējamā bērna interesēs – pēc iespējas ātrāk tikt adoptētam un iegūt ģimeni.

VBTAI arī secinājusi, ka bāriņtiesas dažkārt lielās noslogotības dēļ nespēj īstenot bērnu personisko tiesību un interešu aizstāvību laikus. Tādēļ radīta iespēja pilnvarot audžuģimeni pārstāvēt tās ikdienas aprūpē esošu bērnu tā personiskajās un mantiskajās tiesībās.

Noteikumu projekts arī paredz noteikt termiņu, kurā bāriņtiesai, kas pieņēmusi lēmumu par audžuģimenes statusu, ir jāpārsūta lietas materiāli audžuģimenes jaunās deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesai, audžuģimenes turpmākai uzraudzībai.

Saskaņā ar bāriņtiesu darbības pārskatiem šogad Latvijā ārpusģimenes aprūpē kopumā atradās 8237 bērni, no tiem audžuģimenē – 884, aizbildnībā – 5565 un ārpusģimenes aprūpes iestādē – 1788, no kuriem daļai ir iespēja tikt ievietotiem audžuģimenēs.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas