Abonē laikrakstu ''Kursas Laiks'' 2020. gadam un laimē!

SIA “Reģionu Mediji” 2020. gada abonēšanas akcijas “Abonē laikrakstu “Kursas Laiks”  2020. gadam un laimē” loterijas (atļaujas Nr. 6009) NOTEIKUMI

1.    Loterijas organizators:
1.1.    SIA “Reģionu Mediji“, reģistrācijas Nr.: 50103305231, juridiskā adrese: Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045.

2.    Loterijas norises teritorija:
2.1.    Liepājas pilsēta, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas, Vaiņodes un Priekules pilsētas un novadi.

3.    Loterijas norises sākuma un beigu datums:
3.1.Loterijas norises sākums: 2019. gada 31. oktobra.
3.2.Loterijas norises beigas: 2020. gada 23. janvāris.

4.    Loterijas laimestu fonds:

 

Laimestu nosaukums

Sadalījums pa laimestu grupām

Skaits

1 laimesta vērtība

EUR (ar PVN)

Kopējā laimesta vērtība

EUR (ar PVN)

4.1.

SIA ''Rehabilitācijas centrs Līgatne'' dāvanu karte (6 mēnešu derīguma termiņš)

 abonējot laikrakstu „Kursas Laiks“ uz 12 (divpadsmit) mēnešiem

1

150,00

150,00

4.2.
SIA “Bernātu Dzintariņš” dāvanu karte
    abonējot laikrakstu           „Kursas Laiks“ vismaz uz 6 (sešiem) mēnešiem
     
      3

     30,00

      90,00
4.3.
Aija Brūna, tējas dāvanu komplekts

      abonējot laikrakstu „Kursas Laiks“ uz vismaz 3 (trīs) mēnešiem

      5

      7,50

      37,50
4.4
Gatis Graudužis, dāvanu komplekts (medus ar vaska sveci)
       abonējot laikrakstu „Kursas Laiks“ uz vismaz 3 (trīs) mēnešiem

     10

      4,00

      40,00

4.5.

SIA ''Izdevniecība Dienas Žurnāli'' žurnāla ''Leģendas'' abonements 3 (trīs) mēnešiem

abonējot laikrakstu ''Kursas Laiks'' vismaz uz 3 (trīs) mēnešiem

10

8,94

89,40

4.6.

SIA ''Izdevniecība Dienas Žurnāli'' žurnāla ''Veselība'' abonements 3 (trīs) mēnešiem

 abonējot laikrakstu „Kursas Laiks“ uz vismaz 3 (trīs) mēnešiem

10

8,37

83,70

4.7.

SIA ''Izdevniecība Dienas Žurnāli'' žurnāla ''Citāda pasaule'' abonements 3 (trīs) mēnešiem

abonējot laikrakstu ''Kursas Laiks'' vismaz uz 3 (trīs) mēnešiem

10

8,85

88,50

4.8.
ZS „Turaidas” BIO saukstēšanās tēja (komplektā 3 tējas)
   abonējot laikrakstu „Kursas Laiks“ vismaz uz 1 (vienu) mēnesi

      33

      7,50

    247,50

Laimestu fonda kopējā vērtība

82

 

826,60


5.    Loterijas dalībnieku izredzes laimēt:
5.1.Kopīgajā laimestu fondā ir 82 laimesti.
5.2.Laimesta ieguvējam tiek piešķirts viens no 82 laimestiem.
5.3.Loterijas dalībnieku izredzes laimēt laimestu (Aptuvenās izredzes laimēt - balvu skaits / pret aptuveno dalībnieku skaitu):
5.1.Galveno laimestu – 1 : 230 (tikai 12 mēnešu abonenti);
5.1.Otru laimestu – 3 : 385 (vismaz 6 mēnešu abonenti);
5.1.Trešo laimestu – 45 : 630 (vismaz 3 mēnešu abonenti);
5.1. Pārējos laimestus – 33 : 1000 (visi abonenti).

6.    Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
6.1.Lai piedalītos loterijā, abonents abonē laikrakstu "Kursas Laiks" 2020. gadam vismaz uz 1 (vienu), 3 (trim), 6 (sešiem) vai 12 (divpadsmit) mēnešiem.
6.2.Laikrakstu iespējams abonēt laikraksta redakcijā Pasta ielā 4, Liepājā, LV-3401, kā arī internetā vai jebkurā VAS „Latvijas Pasts“ nodaļā.
6.3.Lai piedalītos loterijā, abonentam jāizpilda abi 6.1. un 6.2. punktā minētie nosacījumi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad abonents izlozē nepiedalās.

7.    Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
7.1.    Abonenta izdevumi, abonējot laikrakstu “Kursas Laiks” par noteiktu periodu.
7.2.    Papildu izmaksu loterijas dalībniekiem nav.

8.    Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā:
8.1.Abonents abonē laikrakstu "Kursas Laiks" 2020. gadam līdz 2019. gada 28. decembrim.
8.2.Pēdējais abonementa rēķina apmaksas datums ir 2020. gada 10. janvārim.

9.    Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
9.1.Pēc 2020. gada 15. janvāra SIA „Reģionu Mediji” Klientu serviss apkopo un pārbauda datus par noformētajiem un apmaksātajiem abonementiem.
9.2.Informācija par visiem abonementiem, kas noformēti atbilstoši 6.3. punktā norādītajiem noteikumiem, tiks apkopota Microsoft Office Excel failā.
9.3.Laimesti tiks izlozēti laikraksta "Kursas Laiks" redakcijā (Pasta ielā 4, Liepājā, LV-3401) 2020. gada 22. janvārī. plkst. 12.00.

10.    Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:
10.1.Loterijā laimējušo vārdi un uzvārdi tiks publicēti laikrakstā „Kursas Laiks“ un portālā www.rekurzeme.lv 2020. gada 23. janvārī.

11.    Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem:
11.1.Laimestus varēs saņemt laikraksta "Kursas Laiks" redakcijā: Pasta ielā 4, Liepājā, LV-3401, līdz 2020. gada 07. februārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
11.2.Saņemot laimestu, laimējušām personām papildu izmaksu nav.
11.3.Laimējušām personām SIA “Reģionu Mediji“ izsniegs katram pa vienam laimestam, kas aprakstīti 4. punktā.

12.    Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:
12.1.Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas tikai rakstiski, norādot pretenzijas iemeslus, pamatojot tos un pievienojot dokumentus vai to kopijas, kas pierāda pretenziju.
12.2.Pretenzijas iesniedzamas personīgi redakcijā: Pasta ielā 4, Liepājā, LV-3401, vai nosūtāmas pa pastu: SIA „Reģionu Mediji“, Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045.
12.3.Pretenzijas var iesniegt loterijas laikā un vēl 1 (vienu) darba dienu pēc loterijas laimesta izsludināšanas datuma.
12.4.Pretenzijas tiks izskatītas un atbildes sniegtas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenziju saņemšanas.

13.    Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
13.1.Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Reģionu Mediji” darbinieki, kā arī juridiskas personas.
13.2.Ja tiek konstatēts, ka laimējusī persona ir SIA “Reģionu Mediji” darbinieks vai juridiska persona, izlozes rezultāti attiecībā uz šo laimētāju tiek uzskatīti par nederīgiem. Šādā gadījumā laimīgā persona tiks izlozēta no jauna.

14.    Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.

15.    Ar abonēšanas izlozes noteikumiem var iepazīties laikraksta "Kursas Laiks" redakcijā un portālā www.rekurzeme.lv.

20191106-2237-abone.jpgLatvijas ziņas