Cīravas Profesionālo vidusskolu pievieno Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam

Lai nodrošinātu Cīravas Profesionālās vidusskolas attīstību un modernizāciju, valdība šodien piekrita to pievienot profesionālās izglītības kompetences centram (PIKC) "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums".

Profesionālās vidusskolas pievienošana PIKC veicinās lauksaimniecības nozares izglītības ieguves iespējas un profesionālās izglītības kompetences centra darbu. Izvērtējot attīstības iespējas un ņemot vērā izglītības programmu līdzību, vidusskola pievienosies Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam un kļūs par tehnikuma mācību vietu Cīravā.

Rezultātā tiks turpināta Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošana, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūras nodrošinājumu un sekmējot visu veidu resursu efektīvu izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī profesionālās izglītības prestižu.

Atbilstoši vidusskolas apkopotajiem datiem 2014.gada 1.oktobrī tajā mācījās 365 izglītojamie valsts finansētajās grupās. Vidusskola 2014./2015.mācību gadā īsteno piecas izglītības programmas un piedāvā apgūt galdnieka palīga un galdnieka, pavāra, lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, automehāniķa, klientu apkalpošanas speciālista un sekretāra specialitātes.

Saimniekojot ekonomiski, vidusskola ir spējusi segt uzturēšanas izdevumus un nodrošināt savu darbību. Lai arī ir veikta skolas ēku siltināšana un modernizēta apkures sistēma, mācību ēkās nav veikts iekšējais kapitālais remonts. Mācību ēka un dienesta viesnīca nav lietderīgi izmantotas, jo ēku platības ir lielas un neatbilstošas audzēkņu skaitam. Nepietiekama finansējuma dēļ vidusskola nespēj modernizēt materiāli tehnisko bāzi, tādējādi paaugstināt mācību kvalitāti. Tāpat demogrāfiskās situācijas ietekmē vidusskolai turpmākajos gados varētu samazināties audzēkņu skaits, tādējādi tā kā patstāvīga izglītības iestāde atbilstoši noteiktajiem kritērijiem nevarēs kvalificēties profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai.

Vidusskolas pievienošana tehnikumam radīs iespēju izveidot mūsdienīgu izglītības iestādi ar izglītības programmu īstenošanas vietu Cīravā. Tādējādi tiks racionāli izmantota abu izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un cilvēkresursi, kā arī tiks īstenotas daudzveidīgas izglītības programmas, nodrošinot darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, uzskata apvienošanās idejas autori. Turklāt saskaņā ar normatīvo regulējumu profesionālās izglītības kompetences centriem ir pieejams lielāks valsts budžeta finansējums. Izvērtējot visus apstākļus, arī Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta vidusskolas pievienošanu tehnikumam.

Pievienojot vidusskolu tehnikumam, ņemot vērā tehnikuma finansiālās iespējas attīstīt mācību vietu Cīravā, kā arī spēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu un nodrošināt augstu izglītības kvalitāti, tiks paplašināts piedāvāto izglītības programmu, tostarp pieaugušo izglītības un tālmācības programmu, skaits un atbilstoši uzlabota materiāli tehniskā bāze tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Cīravā. Tādējādi tiek saglabāta pieejamība kvalitatīvai izglītībai reģionā un nodrošināta vidusskolas kā tehnikuma mācību vietas attīstība.

LETA jau ziņoja, ka Cīravas Profesionālās vidusskolas direktors Kārlis Fricsons paudis pozitīvu attieksmi par izglītības iestādes pievienošanu PIKC gadījumā, ja IZM nodrošinās solīto atbalstu attīstībai.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā