Tuberkuloze – riska faktors darba vidē

Mainīga darba vide, komandējumi, sociālais darbs ģimenēs, kā arī darbs ar cilvēkiem ir tikai daļa no potenciālajām iespējām saskarties ar vispārējām saslimšanām, tostarp infekciju slimībām, piemēram, tuberkulozi. Darba vides apstākļi,........

Saslimšanai ar tuberkulozi nav ārēji pamanāmu simptomu. Tā izplatās pa gaisu, piemēram, klepojot, šķaudot un runājot, kā rezultātā tiek iedragāta citu nodarbināto veselība. Pēc medicīniskā skaidrojuma tuberkuloze ir infekcijas slimība, kuru izraisa mikrobaktērijas. Slimība parasti skar plaušas, bet tā var iespaidot arī centrālo nervu un asinsrites sistēmu, gremošanas orgānus, kā arī kaulus un locītavas. Darba devējam, saņemot ziņu par nodarbinātā saslimšanas gadījumu ar tuberkulozi, vajadzētu rīkoties nekavējoties un ar drošības pasākumiem aizsargāt citu darbinieku veselību. Rīcības pasākumos ietilpst kā organizatoriska, tā arī tehniska rakstura pasākumi.

Organizatoriskie pasākumi darba vidē saistīti ar darba izpildes kārtību, nodarbināto nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm, kā arī profilaktisko pasākumu īstenošana nodarbināto veselības aizsardzībai. Ja analizē tuberkulozes ārstēšanas kārtību, šo saslimšanu agrīnā inficēšanās stadijā diagnosticē ģimenes ārsts, kā arī, ievērojot noteikto darba devēja prasību, var doties uz obligāto veselības pārbaudi darbā. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”, nodarbinātie reizi gadā veic periodiskās pārbaudes pie ģimenes ārsta. Šajā gadījumā veselības pārbaudes sniedz rezultātu par nodarbinātā veselības stāvokli un iespējamo saslimšanu ar tuberkulozi.

 Lai ierobežotu tuberkulozes izplatīšanos darba vidē, darba devēja pienākums ir nodrošināt nodarbināto aizsardzību, iedibinot tehniska rakstura pasākumus. Pie tehniskā rakstura pasākumiem iespējams uzskaitīt nodarbināto individuālo aizsardzību un higiēnas pasākumus darba vietā, piemēram, izdalot elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus. Ar šī pasākuma palīdzību darba devējs nodrošina atsevišķu nodarbināto grupu aizsardzību, piemēram, pasargājot santehniķus un laborantus no iespējamas inficēšanās. Savukārt neaizsargāti paliek citu kategoriju speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts ar sociālo vidi un pakalpojumu sniegšanu klientiem. Minēto kategoriju darbinieki ir pakļauti augstam inficēšanās riskam, tādēļ šādās situācijās efektīvākie risinājumi nodarbināto aizsardzībai ir kolektīvie pasākumi, kuru ietvaros tiek aizsargātas lielākas nodarbināto grupas. Kolektīvie pasākumi ir vērsti uz darba izpildes plānošanu un profilaktiskajiem pasākumiem, teiksim, savlaicīgu nodarbināto vakcinēšanu pret tuberkulozi.

Papildus jāpiezīmē, ka tuberkulozes iespējamo izplatīšanos darba vidē vajadzētu vērtēt kā bioloģiskā riska faktora iedarbību uz nodarbinātā veselību un drošību. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 189 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām’’ darba devējs nodrošina bioloģiskā riska novērtēšanu darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu ietvaros. Gadījumos, kad darba vides riska faktoru novērtēšanas gaitā tiek konstatēti bioloģiskie aģenti, kas var radīt risku nodarbināto veselībai, darba devējam jāizvērtē to iedarbības veidus, pakāpi un ilgumu.

Bioloģiskie aģenti tiek iedalīti četrās grupās, ņemot vērā to iedarbības sekas. Pirmās grupas aģenti spēj izraisīt vien nelielus veselības traucējumus, turpretim otrās grupas – bīstamus veselības traucējumus, pret kuru iedarbību nepieciešami efektīvi profilakses pasākumi. Tādējādi risku inficēties ar tuberkulozi var pieskaitīt pie otrās bioloģisko aģentu grupas, kas nosaka dažādu pasākumu īstenošanu darba vidē. Pie nepieciešamajiem pasākumiem nodarbināto veselības aizsardzībai jāmin:

  • Tuberkulozes izplatīšanās ierobežošana un saslimšanas gadījumu novēršana;
  • Nodarbināto skaita samazināšana, kuri pakļauti tuberkulozes iedarbībai;
  • Nodarbināto informēšana par iespējamām tuberkulozes izplatīšanās vietām, iepazīstināšana ar darba vides riska novērtējumu, kā arī noteiktajiem preventīvajiem pasākumiem;
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana;
  • Profilaktisko pasākumu un periodisko pārbaužu nodrošināšana;
  • Darba vietu iekārtošana atbilstoši higiēnas prasībām.

 Atsaucoties uz minētajiem pasākumiem tuberkulozes inficēšanās riska mazināšanai, vēlos norādīt, ka tuberkulozes diagnosticēšanas un ārstēšanas pasākumi Latvijā pieejami bez maksas. Svarīgi piebilst, ka atsevišķos reģionos slimības diagnosticēšanai atvēlētie līdzekļi mēdz būt nepietiekami, tādējādi darba devējiem jāpieļauj iespēja nodrošināt atkārtotām obligātās veselības pārbaudes, kuru izdevumus nepieciešams segt darba devējam.

Uzņēmējus, kuriem radušās neskaidrības vai jautājumi šajā vai citos darba aizsardzības vai darba tiesību jautājumos, aicinu bez maksas konsultēties Latvijas Darba devēju konfederācijas Kurzemes reģiona konsultāciju centrā Ventspilī, Lauku ielā 2, kā arī, zvanot pa tālruņiem 63624949 un 28359178 vai sūtot savus jautājumus uz e-pastu agris@lddk.lv.

Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības  Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.

Pievieno komentāru

Blogi