Stratēģiskā plānošana nevalstisko organizāciju (NVO) vidū

Lai vietējā sabiedrība vai noteikta politikas nozare attīstītos saskaņoti un sistemātiski, ir nepieciešams veidot kādu noteiktu un ikvienam izprotamu ietvaru, kurā darboties. Haoss arī ir noteikta kārtība, bet tas nesekmē attīstību, jo tā...

Stratēģiskā plānošana nevalstisko organizāciju vidū un noteiktu nozaru politiku ietvaros (piemēram, darbs ar jauniešiem vietējā pašvaldībā) ir viena no tām jomām, kas tiek attīstīta maz vai vispār netiek attīstīta. Sabiedrībā kopumā valda uzskats, ka plānošanas process, t.sk. dažādu plānu, programmu vai stratēģiju izstrāde, ir ilgstošs, laikietilpīgs un neefektīvs, un tieši tādēļ tam netiek pievērsts pietiekami daudz uzmanības un plānošanas darbs netiek attīstīts. Vēlos ieskicēt pretējo - jo vairāk laika, zināšanu un cilvēku darbs tiek ieguldīts vienu vai citu darbu plānošanā, jo ātrāk, lētāk un ar lielāku redzamību mēs varam sasniegt noteiktus rezultātus. 

Turpinot es vēlos uzsvērt trīs ļoti svarīgas lietas:

N#1 Nav svarīgi kā tiek nosaukts dokuments (plāns, programma vai stratēģija). Ir svarīgi, ka dokuments ir.

Ir būtiski, ka ikvienam interesentam ir pieejams dokuments, kurā ir konkrēti definēti darbības mērķi, īstenojamās darbības, nepieciešamie resursi (gan cilvēku, gan materiālie, gan informatīvie), sasniedzamie rezultāti, izpildes termiņi, atbildīgā persona un/vai institūcija, nepieciešamais finansējums, u.c.. Šis dokuments ļaus ikvienam, kam ir radusies interese līdzdarboties, atrast savu vietu un iesaistīties. Ja es, piemēram, kā jauniete, vēlos iesaistīties aktivitātēs vietējā pašvaldībā, ir svarīgi, ka es, nepatērējot lielus laika resursus, ērti varu atrast dokumentu, kurā ir aprakstīts, kādas aktivitātes manā pašvaldībā ir prioritārās, kam tiek pievērsta uzmanība. Es varu, izvērtējot saņemto informāciju, pieņemt lēmumu, kādās aktivitātēs es varu iesaistīties, jo man ir pieredze un zināšanas vai kuras aktivitātes man ir interesantas, jo vēlos iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Ja es, piemēram, kā biedrs kādā organizācijā, kas ir vietējo nevalstisko organizāciju apvienības biedrs, esmu informēta par to, ka vietējai organizāciju apvienībai ir izstrādāta darbības stratēģija noteiktam laika posmam, iepazīstoties ar šo dokumentu, saprotu kāda manai organizācijai ir iespējama pievienotā vērtība no līdzdarbības organizāciju apvienībā, kādas ir kopējās organizāciju vērtības, kurās aktivitātēs es varu sniegt savu pievienoto vērtību un kurās aktivitātēs es varu būt patērētājs.

Plānošanas dokumenta tapšanas ceļš nebūt nav viegls VAI lai taptu plānošanas dokuments nebūt nav ejams viegls ceļš, bet, jo ātrāk mēs uzsākam darbu pie dokumenta izstrādes, jo ātrāk mēs varam sasniegt rezultātu. Ja nav plānošanas dokuments, nav arī pieejama vienkopus informācija par esošo situāciju novadā vai nozarē un cilvēkiem ātri zūd motivācija līdzdarboties, jo nav kur līdzdarboties. Organizācijas vai nozares plānošanas dokuments ir kvalitātes rādītājs. Un nav svarīgi vai tā nosaukums ir plāns, programma vai stratēģija.

N#2 Darbības plānošana prasa laiku. Jo laicīgāk sāksim, jo ātrāk sasniegsim rezultātu.

Cilvēki visbiežāk neiesaistās organizācijas vai politikas nozares plānošanā, jo vienmēr atrodas citas prioritātes, kas šķiet svarīgāki veicami darbi tūlīt un uzreiz. Jā, plānošana ir laikietilpīgs process. Bet viss ir atkarīgs no prioritātēm – vai esam virzīti uz īstermiņa rezultātiem (daram šodien citas, kaut arī mazas lietas, jo rīt būs jau redzams rezultāts) vai esam ar skatunākotnē ilgtermiņā (pārdomājam, analizējam, plānojam un tikai tad darām). Skatoties no cilvēka faktora – abi ir ejami ceļi, bet skatoties no organizācijas vai nozares politikas attīstības redzespunkta – īstermiņa pieeja nav atbalstāma. Lielākie konflikti rodas, kad satiekas divu dažādu pieeju cilvēki. Kā ir Tavā organizācijā vai darbības nozarē, kurā esi iesaistījies/-usies?

N#3 Jo vairāk cilvēki ar dažādu pieredzi iesaistās, jo rezultāts ir kvalitatīvāks.

Mēs esam, kas mēs esam! Bet kopā mēs varam daudz! Jo vairāk cilvēku ar atšķirīgām vērtībām, zināšanām, dzīves un darba pieredzi iesaistās plānošanā, jo kvalitatīvāki rezultāti ir sasniedzami. Es nevaru runāt detalizēti par Eiropas Savienības 58.direktīvas ietekmi uz iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos novadā, bet varu runāt par to, kā Eiropas Komisijā tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmē mūs visus. Es nevaru detalizēti runāt par sabiedriskā transporta organizēšanu novadā, bet varu, balstoties uz zināšanām un pieredzi, skaidri pateikt vājās un stiprās vietējās pašvaldības puses, attīstot jaunatnes darbu. Dažādībā ir spēks. Ja nebaidīsimies runāt viens ar otru, arī gadījumos, kad mūsu sarunu biedrs runā par mums nesaprotamām lietām, pieņemt jaunus izaicinājumus un uzticēties viens otram, jo īpaši pieredzējušiem un zinošiem cilvēkiem novadā, tad ejamais ceļš pretī mūsu kopīgiem mērķiem būs īss un kvalitatīvs. Kvalitāte – Laiks – Finanses: ko mēs esam gatavi zaudēt un ko iegūt, domājot par saskaņotu sabiedrības attīstību novadā? Attīstot stratēģisko plānošanu, mēs zaudējam laiku, bet iegūstam kvalitāti un finanšu līdzekļus! Varam arī iegūt laiku, bet zaudēt kvalitāti un finanšu līdzekļus! Izvēle ir mūsu pašu ziņā.

Aicinu ikvienu iesaistīties savas organizācijas, nozares vai novada attīstībā, savu interešu aizstāvībā un sākot ar zemākajiem plauktiem – plānošanas dokumenta izstrādes. Kā teica slavenais psihologs Abrahams Maslovs: „Mēs nevaram sasniegt augstāku pakāpienu, ja neesam pārkāpuši pirmajam!”

Biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” valdes locekle Inese Šubēvica

_____________________________________________________________________________________

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Biedrības „Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienības” (Tukuma NVOA) kapacitātes stiprināšana un darbības attīstība” (Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/026/77) ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild Biedrība „Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienība” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli

Pievieno komentāru

Blogi