Smagumu pārvietošana - risks nodarbināto veselībai

Nav nekāds noslēpums, ka smagu priekšmetu pārvietošana var radīt risku cilvēka veselībai un drošībai, un tikpat būtiski kā jebkurā sadzīviskā situācijā tas ir arī darba vietā. Nodarbinātie, kuri norīkoti veikt fiziski smagu darbu, ne...

Nodarbināto drošību un veselības aizsardzību pret smagumu pārvietošanas risku regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.344, kuru kontekstā darba devējiem jāņem vērā, ka smagumu pārvietošana ar fizisku spēku nevar norisināties pastāvīgi. Iespēju robežās jācenšas nodrošināt nodarbinātajiem iespēju smagumu pārvietošanā izmantot mehānismus un palīglīdzekļus, lai gan saprotams, ka ne vienmēr tāda iespēja pastāv. Tādēļ jau laikus jāparūpējas par darba drošību attiecīgajās darba vietās.

Organizējot darba vides risku novērtēšanu darba vietās, kurās tiek pārvietoti smagumi, sākotnēji jāizveido riska novērtēšanas darba grupa, iesaistot tajā arodveselības speciālistu, nodarbināto pārstāvjus vai uzticības personas. Izveidotajai darba grupai, nosakot darba vides riska faktorus darba vietās, jāņem vērā:

 1. organizatoriskie faktori darba vietā - vai ir noteikts darba izpildes laiks un atpūtas paužu biežums un ilgums;
 2. vai telpā tiek nodrošināts atbilstošs mikroklimats un vai ir novērsta iespējama caurvēja rašanās, ja smagumi tiek pārvietoti slēgtā telpā (kā zināms, muskuļu pārslodzes gadījumā „sapūsta” mugura vai citas ķermeņa daļas var ciest vēl smagāk);
 3. fiziskas smagumu pārvietošanas gadījumā – pārvietojamā priekšmeta masa, satveršanas stāvoklis, smaguma celšanas pozīcija, pārvietošanas attālums un biežums, kā arī traumu iespējamība;
 4. darba vides risku apjoms un raksturs, kā arī jau īstenotie darba aizsardzības pasākumi;
 5. reģistrētie nelaimes gadījumi un arodslimības darba vietā;
 6. darba izpildes kritēriji, nodarbināto mainība, apmierinātība ar darbu un darba izpildes ražīgums.

Ņemot vērā sagatavoto izvērtējumu, kurā iekļauti visi minētie faktori, darba devējam jālemj par atbilstošiem darba drošības pasākumiem, tostarp:

 1. darba vietas plānojumu – pārvietojamajai precei jābūt novietotai iespējami parocīgi, piemērotā augstumā un optimālā attālumā no vietas, uz kuru tā jāpārvieto;
 2. darba telpu un darba vietas uzturēšanas kārtību – smagumu pārvietošanas „ceļam” jābūt brīvam, grīdai – uzkoptai un bez liekiem negludumiem, lai attiecīgā priekšmeta nesējs nepakluptu. Jāveic arī regulāra apgaismojuma pārbaude;
 3. nodarbinātā fizisko spēju atbilstības izvērtēšanu, nosakot palīgierīču piemērotību, periodisku nodarbināto rotāciju konkrētajā darba vietā vai mainīgu darba ritmu, lai smagumu pārvietošana nebūtu pastāvīga, pārlieku nogurdinoša un traumējoša;
 4. smagu un liela izmēra priekšmetu pārvietošanas kārtību, nepieciešamības gadījumā iesaistot lielāku priekšmetu pārvietošanā vairākus darbiniekus;
 5. smagumu pārvietošanas palīgierīču regulāru pārbaudi, nosakot par šīm pārbaudēm atbildīgos darbiniekus, kuri veic uzskaiti darba aprīkojuma žurnālā.

Jāpiebilst, ka smagumu pārvietošanu darba vietās, obligāto darba drošības pasākumu nodrošināšanu un darbinieku apmācību šādās darba vietās regulē arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un noteikumi Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”.

Ja šajā vai citos ar darba tiesībām un darba aizsardzību saistītos jautājumos radušās neskaidrības, darba devēji var vērsties Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) reģionālajā konsultāciju centrā, kur jums bez maksas tiks sniegtas konsultācijas. LDDK Kurzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs atrodas Ventspilī, Lauku ielā 2. Konsultācijas var saņemt klātienē, zvanot pa tālruņiem 63624949 un 28359178 vai sūtot e-pastu - agris@lddk.lv.

 

Pievieno komentāru

Blogi