Jaunieši virza savas idejas „Jauniešu Saeimā”

2012. gada 27.aprīlī jaunieši no „Interešu aizstāvības programmas 2012” (IA programma) piedalīsies Jauniešu Saeimas plenārsēdē, lai aizstāvētu sava reģiona intereses un piedalītos rezolūcijas izstrādē.No 2012. gada 20.februāra līdz...

Mārtiņš ir par jauniešiem un sirdī jauniem cilvēkiem, kuri grib dzīvot un darboties ne tikai pilsētās, bet arī laukos, jo viņa dzīve jau no skolas laikiem, kad vidusskolas klasēs aktīvi darbojies Skolēnu pašpārvaldē, ir bijusi ar mērķi veicināt lauku jauniešu, bērnu, viņu līdzcilvēku iesaistīšanu sabiedriskos pasākumos. „Dzīvot laukos ir forši un ar to es lepojos!” Teikto Mārtiņš apliecina ar darbiem - 2011. gada janvārī kopā ar domubiedriem dibinot Nītaures jauniešu NVO „Nītaureņi”, lai risinātu regulāru, sabiedriski daudzpusīgu un daudzveidīgu aktivitāšu trūkuma problēmu savā novadā. Papildus tam jaunietis darbojas piecās citās Latvijas nevalstiskajās organizācijās un gūst pieredzi apmeklējot seminārus un piedaloties projektos, lai iesaistītos problēmas risināšanā. Viņš ir par aktīviem lauku novadiem, tāpēc iesāktās idejas turpinājumu virzīs izskatīšanai komisijās „Jauniešu Saeimas” laikā, jo uzskata, ka problēma ir aktuāla ne tikai Amatas novadā, bet arī daudzās vietās Latvijā, un tā ir jārisina. Viņa mērķis ir ar vienkāršām, regulārām metodēm, un izmantojot jau pieejamos resursus, aktivizēt lauku ciemus. Mārtiņš uzskata, ka nav normāli, ja jaunietis spēj atpūsties un izklaidēties tikai atkarību ietekmē: „Mēs nedrīkstam kļūt vienaldzīgi pret šo parādību. Sabiedriskās aktivitātes, līdzdarbības iespējas, novadu pieredzes apmaiņa, pašvaldību un jauniešu sadarbība, sporta aktivitāšu un sportiska dzīvesveida atbalstīšana un dažāda veida atbalsts ideju īstenošanai varētu būt kā pamats problēmas risināšanai”.

Sindija „Jauniešu Saeimas” darba komisijās virzīs jautājumu par jauniešiem lauku teritorijās, kuriem netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas līdzdarboties jaunatnes politikas veidošanā un attīstīšanā, kā tās ir pilsētu jauniešiem. Viņa rosinās jauniešus pievērst lielāku uzmanību dialogam ar pagastu padomēm, to deputātiem, pašiem jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem, lai attīstītu aktīvāku jauniešu iesaistīšanos pilsētas organizētajās aktivitātēs. Sindija aktīvi iesaistās jauniešu politiskajās un sabiedriskajās aktivitātēs skolā, rajonā un valstī kopumā, vadot Skolas pašpārvaldi un līdzdarbojoties politiskās partijas aktivitātēs, tāpēc rezolūcijā vēlas iekļaut punktu par jauniešu līdzdarbību un sadarbību politikā, uzsverot neformālās izglītības nozīmi, norādot sasniedzamos mērķus un veicamos uzdevumus. Sindija apzinās, ka Jauniešu Saeimas sasaukums ir vienas dienas darbs un problēmas risinājumam ir nepieciešams ilgāks un nopietnāks ieguldījums, tāpēc arī turpmāk pakāpeniski meklēs veidus kā uzlabot esošo situāciju ne tikai Rīgas jauniešiem, bet arī Rīgas rajona jauniešiem. „Šis ir jaunatnes darbības laiks! Ir laikus jārīkojas, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp pilsētu un lauku jauniešiem! Darbība „Interešu aizstāvības programmā 2012” un dalība „Jauniešu Saeimā” ir lieliski instrumenti, ar ko sākt!”

Einārs 2010. gadā kopā ar domubiedriem izveidoja biedrību „Cheese”, kuras viens no galvenajiem mērķiem ir neformālās izglītības popularizēšana, tāpēc piedaloties „Jauniešu Saeimā” otro gadu pēc kārtas viņš iestājas par to, lai Latvijas izglītības sistēmā tiktu iekļautas neformālās izglītības metodes, kas palīdzētu skolēniem izprast mācītā jēgu kodolīgāk. Einārs ir arī Vircavas pagasta pārvaldes Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra vadītājs. Viņš uzsver, ka Latvijā bērni un jaunieši ar neformālās izglītības metodēm sastopas tikai jauniešu organizāciju rīkotajos pasākumos un jauniešu centros, jo skolotājiem ir grūti apzināties to, ka tomēr neformālās izglītības metodes ir labākas par formālajām, balstoties uz veco izglītības sistēmu. „Mums skolniekiem saskaroties ar neformālās izglītības metodēm paliek skaidrs, ka neformālā izglītība ir labāka par formālo. Mans risinājums nav veikt reformu izglītības sistēmā, bet gan uzlabot to, lai tā skolēniem liktos interesanta un būtu mācīties prieks.”

Artūrs „Jauniešu Saeimā” virzīs ierosinājumus skolnieku motivācijas veicināšanai. Viens no šādiem risinājumiem viņaprāt būtu stipendiju maksāšana par labām sekmēm. Tas skolniekiem iemācītu pelnīt naudu ar labiem sasniegumiem, kas kā prasme noderētu vēlāk darba tirgū. Viņa mērķis ir motivēt skolniekus sasniegt pēc iespējas vairāk, sekmēt mācīšanos un veicināt zināšanu un iemaņu iegūšanu visos mācību priekšmetos. Dalība „Jauniešu Saeimā” ir viens no pirmajiem soļiem mērķa sasniegšanā, un saņemot atbalstu no citiem dalībniekiem, viņš ir gatavs pozitīvam turpinājumam.

Šie jaunieši kopā ar citiem dažādu Latvijas pilsētu aktīvākajiem jauniešiem ir gatavi aizstāvēt savas un savu novadu jauniešu intereses, lai attīstītu jaunatnes politiku un risinātu aktuālākās jauniešu problēmas.

Linda Kalniņa, biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” informācijas koordinatore

_________________________________________________________________________________________

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos” (Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/031/53) ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli

Pievieno komentāru

Blogi