Izmanto iespēju saņemt finansējumu jaunatnes projektiem!

Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” pirmais projektu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 1.februāris un atbilstoši gatavojot projektu pieteikumus, nevalstisko organizāciju, neformālo jauniešu...

ES programma „Jaunatne darbībā” ietvaros ir iespēja iegūt finansējumu Jauniešu apmaiņām, jauniešu iniciatīvām, Jauniešu demokrātijas projektiem, Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem, Apmācībām un sadarbības tīklu veidošanai, Sadarbībai ar ES kaimiņvalstīm un Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem. Programma sniedz iespēju īstenot idejas nacionālā un starptautiskā līmenī, iesaistot jauniešus no Latvijas un citām valstīm. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. Programmas ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, veidot projektus un īstenot savas idejas, līdzdarboties sabiedrībā notiekošajos procesos un iepazīt citu valstu kultūru. Atsevišķos projektu veidos var piedalīties arī skolotāji, atbalsta personas, jaunatnes darbinieki un citi jaunatnes jomā iesaistītie neatkarīgi no vecuma.

Programmā „Jaunatne darbībā” liels uzsvars tiek likts uz neformālo izglītību un neformālajām metodēm, kas tiek piemērotas projekta dalībniekiem, tās tiek izmantotas atbilstoši viņu vajadzībām, interesēm un spējām. Neformālo metožu izmantošana sniedz iespēju ikvienam jaunietim iesaistīties un piedalīties programmas projektos, neatkarīgi no sasniegumiem formālajā izglītības sistēmā. Jaunieši, kas kaut reizi ir piedalījušies šādos projektos, atzinīgi novērtē pilnveidotās zināšanas un prasmes komunikācijā, konfliktu risināšanā, dzimtajā valodā un svešvalodās, projektu vadībā, informācijas tehnoloģiju izmantošanā, sadarbībā ar vienaudžiem, radošajā un kritiskajā domāšanā. Kā atzīst jaunieši, biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) īstenotā un Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos” dalībnieki – „Jauniešiem iespējas iegūt finansējumu savu ideju īstenošanai ir! Programma „Jaunatne darbībā” ir viena no šādām iespējām. Ja nav zināšanu un prasmju pašiem sagatavot projekta pieteikumu, tad ir jāapmeklē informatīvie semināri, apmācības un konsultācijas. Lai pilnveidotos un īstenotu idejas ir jāiesaistās!”

Lai saņemtu finansējumu projektiem visās programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammās un visos projektu veidos ir jāaizpilda elektroniska veidlapa jeb e-forma (izņemot Eiropas Brīvprātīgo darbu, kur izmantojamas parastās iesnieguma formas). Papildus elektroniskajām veidlapām, projektu pieteikumi jāiesniedz arī drukātā formā valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (JSPA). Papildus informācija par ES programmu „Jaunatne darbībā” ir atrodama JSPA mājas lapā www.jaunatne.gov.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos” (Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/031/53) ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli

Pievieno komentāru

Blogi