Citādā konferencē dalībnieki no visas Latvijas diskutē par jaunatnes politiku

Uz citādu konferenci „Jaunatnes darba realitāte un perspektīva Latvijā”, 1.decembrī, Rīgas Jauniešu centrā „Kaņieris” bija ieradušies 128 jaunieši, jauniešu organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, pedagogi, pašvaldību...

Atklājot citādu konferenci, JLK vadītāja Inese Šubēvica klātesošos iepazīstināja ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un projekta dalībnieku ieguvumiem, atzīstot, ka dalībnieku īstenotās aktivitātes jaunatnes interešu aizstāvībā visos Latvijas reģionos šī gada laikā ir vērtīgs atspēriena punkts turpmākajam darbam jaunatnes politikas attīstībā. Jaunatnes politikas institūta pārstāvis, jaunatnes politikas eksperts Andris Grafs, norādot uz trim jaunatnes politikas dimensijām – 1)koordinācija un darba ar jaunatni attīstība; 2)līdzdalība un brīvā laika lietderīga izmantošana; 3)sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā, uzsvēra pašvaldību lomu darbā ar jaunatni, kas ir iekļauta Jaunatnes likumā: „Jaunatnes likums nosaka, ka pašvaldībās no 2011.gada jābūt jaunatnes politikas stratēģijām. 18 pašvaldībās tādas ir, 50 ir procesā, kas notiek pārējās pašvaldībās? Būtisks ir stratēģiju saturs un tā sasaiste ar novada attīstības programmu.”

Konferencē ar saviem pieredzes stāstiem par jaunatnes darbu, nevalstisko organizāciju lomu jauniešu interešu aizstāvībā, nepieciešamajiem resursiem un to piesaisti darbam ar jaunatni, atbalsta instrumentiem jaunatnes darba attīstībai pašvaldībā un pašvaldības atbalstu jauniešu iniciatīvām, dalījās projekta dalībnieki no Daugavpils, Vecumnieku, Amatas un Jūrmalas novadiem. Projekta dalībnieku īstenotās aktivitātes tiks apkopotas jaunatnes interešu aizstāvības stāstu e-grāmatā, kas būs publiski pieejama ikvienam interesentam. Konferences pieaicinātie viesi no Gulbenes novada domes, Sabiedrības integrācijas fonda un biedrības „RED – Radošo Efektu Darbnīcas” klātesošos informēja par brīvprātīgo darbu kā jauniešu līdzdalības veicinātāju pašvaldībā, Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” sniegtajām iespējām un finansēšanas un informācijas avotiem jauniešu iniciatīvām Latvijā un ārpus tās.

Plašu klātesošo domapmaiņu izraisīja paneļdiskusija par pašvaldības lomu jauniešu nodarbinātības veicināšanā, ietverot brīvprātīgā darba, prakses iespēju un algota darba dažādos aspektus. Paneļdiskusijā piedalījās pašvaldības, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju pārstāvji un jaunieši.

Atzīmējot Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei, citādas konferences dalībnieki sarūpēja ap 25 kg saldumus, kuri kopā ar sveicieniem Ziemassvētku laikā tiks nogādāti Tukuma invalīdu dienas centram „Saime”, kura paspārnē darbojas Tukuma pilsētas bērnu invalīdu dienas centrs „Saimīte”.

Organizatori pateicas visiem konferences dalībniekiem, ekspertiem, nozaru pārstāvjiem un brīvprātīgajiem jauniešiem par atbalstu un līdzdalību konferences organizēšanā un norisē.

Konference tika organizēta JLK projekta “Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos” (Līgums Nr.1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/031/53) ietvaros. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) starpniecību un to atbalsta Tukuma novada Dome, Vācijas-Latvijas kopuzņēmums “Latsign” un SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”. Projekts tiek īstenots ESF apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, ko administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, ietvaros.

Citādas konferences dalībnieki atzina, ka šādas satikšanās, pieredzes apmaiņa Latvijas mērogā ir ļoti būtiskas, lai arvien kvalitatīvāk ieviestu iniciatīvas jaunatnes politikas jomā vietējās pašvaldībās visā Latvijā un iesāktā saruna par jauniešu nodarbinātību noteikti ir jāturpina.

______________________________________________________________________________

 Šī publikācija ir sagatavota projekta „Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos” (Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/031/53) ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Pievieno komentāru

Blogi